Ďakujeme za:

- 2% dane,
- dôveru prejavenú predplatením Miriam,
- doterajšie modlitby za naše spoločné úmysly,
- napísané príspevky o vašom živote.

Modlime sa za:

Drahé sestry, poďme sa spoločne modliť za:

- pravú múdrosť pre všetky ženy, mužov, rodičov, aby vedeli zodpovedne a s láskou viesť a vychovávať svoje deti a deti im zverené;

- dary Ducha Svätého, aby sme sa vedeli správne rozhodovať v dôležitých životných situáciách;

- posilnenie viery tých, čo už uverili a za svetlo Kristovo pre tých, čo ešte hľadajú;

- požehnané prežitie prázdnin: aby deti zmysluplne využili svoj voľný čas, aby sa rodiny mohli viac zblížiť a utužiť svoje vzťahy, aby sa pracujúci dokázali zastaviť a nájsť si čas na odpočinok, no nezabudli pritom aj na posilnenie duchovné a duševné.