Inak obdarovaní

Rodina bratov a sestier v hnutí Viera a svetlo

 

„Len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ Mt 23,9

 

   Volám sa Magdaléna. Som členkou – priateľkou hnutia Viera a svetlo. Hnutie je určené ľuďom s mentálnym postihnutím, ich rodičom a priateľom. Rada vám priblížim život našej medzinárodnej rodiny.

„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ Gal 6,2

   Hnutie Viera a svetlo sa zrodilo v Lurdoch v roku 1971. Z Francúzska sa rozšírilo aj do ostatných krajín sveta. V súčasnosti je na Slovensku desať spoločenstiev. Po dve spoločenstvá sú v Bratislave a v Košiciach. Ďalšie nájdeme v Nitre, v Piešťanoch, v Pezinku, v Trnave, v Žiline a v Nižnej na Orave.

 

TRPIACI SYN

   Srdcom našej rodiny sú ľudia s mentálnym postihnutím rôzneho veku. Nazývame ich „Inak obdarovaní“. V nich sa učíme poznávať tvár trpiaceho Ježiša Krista. Veríme, že „čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.“ 1Kor 1,27

 

STAROSTLIVÝ OTEC

   Rodičia našich bratov a sestier s mentálnym postihnutím zobrazujú starostlivého a milosrdného Otca. Prežívajú to, čo prežívala Panna Mária podľa Simeonovho proroctva: „... a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Lk 2, 35

 

OŽIVUJÚCI DUCH

   Členmi rodiny sú aj mladí priatelia. Sú povolaní pomáhať niesť kríž bratom a sestrám v hnutí tak, ako Ježišovi pomohol počas krížovej cesty Šimon z Cyrény. Sú povolaní prinášať ovocie. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ Jn 15, 16

 

DOBRÝ PASTIER

   Duchovnú podporu členom našej rodiny poskytujú duchovní otcovia. Sú prítomní na našich stretnutiach a spoločných akciách. Zobrazujú Pána Ježiša, Dobrého pastiera. „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ Jn 10,11

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25, 40

   Aktivity, ktoré spolu organizujeme v našej rodine, sú prostriedkom ku vzájomnému zjednoteniu, začleneniu rodín s deťmi s mentálnym postihnutím do spoločenstva Cirkvi a tiež ku zdieľaniu života s trpiacim človekom. V každom spoločenstve sa stretávame pravidelne jeden raz za mesiac. Je to čas modlitby, zdieľania a slávenia. Organizujeme plesy, duchovné cvičenia, duchovno-rekreačné pobyty v prírode. Chodíme spolu pravidelne na púte. Stretnutia zvané „stretnutia štvrtého času“ znamenajú trávenie voľného času priateľov a Inak obdarovaných spolu v kaviarni, v kine, v prírode...

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý...“ Ž 107

   Rok 2013 je pre našu rodinu výnimočným. Tešíme sa a oslavujeme už 25. výročie založenia hnutia Viera a svetlo na Slovensku. Oslavy vyvrcholili 25. – 28. júla v Nitre. V sobotu 27. 7. sa v katedrále sv. Emeráma v Nitre na hrade uskutočnila slávnostná svätá omša pre verejnosť. 

„... odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“ Ez 36, 26

   Ďakujem Pánu Bohu za dar rodiny hnutia Viera a svetlo. Ďakujem mu za to, že ma pretvára cez jeho lásku a lásku Inak obdarovaných, rodičov, priateľov a duchovných. Zdieľanie života s ľuďmi s postihnutím je zdieľanie života s trpiacimi ľuďmi. Pozývajú ma hľadať v živote vyššie hodnoty, aké uznáva dnešný svet. Ponúkajú mi priateľstvo a bratskú lásku. Učia ma žiť v pravde, jednoduchosti a dôvere. V hnutí poznávam, že zmysel života človeka sa naplní vtedy, keď sa človek stane darom – v slobode, z lásky. 

„Nebojte sa!“ Mt 28, 10

 

   Milé čitateľky! Dvere do našej rodiny v hnutí Viera a svetlo sú otvorené. Ak ste to vy alebo vaši známi, o ktorých si myslíte, že k nám môžu patriť, ste vítaní. Na našej internetovej stránke www.vieraasvetlo.sk nájdete kontakt na národného koordinátora a na vedúcich spoločenstiev v jednotlivých mestách.

Magdaléna Hajdúchová