Občianske združenie Žabky

   Keď sa pred šiestimi rokmi rozhodla skupina mladých dievčat vytvoriť združenie, ktoré sa bude pod hravým názvom Žabky venovať animovaniu aktivít pre deti, nik ani nesníval, aká budúcnosť ich čaká.

 

   Združenie vzniklo z viacerých príčin. Na jednej strane bol letný dievčenský nápad, ako zrealizovať svoje sny, na druhej strane znechutenie z odmietania v organizáciách, ktorým baby ponúkali svoj čas, energiu a schopnosti. Pri zrode stálo šesť dievčat na hranici dospelosti, ktoré boli pripravené pomáhať iným a venovať sa najmä deťom.
   Aj keď sa hovorí, že nie je nič horšie ako čisto ženský kolektív, Žabky sú asi príslovečná výnimka potvrdzujúca pravidlo. Štatutárky aj členky združenia sú ženského pohlavia, počas jeho existencie sa do jeho užšieho riadenia žiaden chlap nedostal. Nejde však zďaleka iba o pracovný kolektív, sú to v prvom rade priateľky.

 

NAŠA ČINNOSŤ A AKTIVITY
   Pre Žabky je odjakživa charakteristické, že každý nápad a každá iniciatíva členiek boli vítané a podporované. Naša história je tak pestrá a rozmanitá. Svoju činnosť sme začínali spoluprácou s inými združeniami, ktoré pracovali s náhradnými rodinami, s deťmi z detských domovov a azylantmi. Počas leta sme sa venovali najmä animovaniu táborov, a to je z pôvodných oblastí činností jediná, ktorej sa venujeme dodnes. V súčasnosti zastrešujeme takmer 50 táborov najväčšej detskej cestovnej kancelárie Slniečko. Žabky sa po rokoch spolupráce stali jej výlučným partnerom v tejto oblasti a naopak, táto cestovná kancelária je výlučným partnerom Žabiek. Vďaka tejto činnosti sa naša databáza dobrovoľníkov rozrastá každým letom a v súčasnosti obsahuje asi 500 aktívnych kontaktov, ktoré oslovujeme počas celého roka s ponukami na účasť v jednorazových či dlhodobejších aktivitách. Sú to šikovní, aktívni mladí ľudia, ktorí prácou v táboroch získavajú výnimočné skúsenosti, často aj z kritických a neuveriteľných situácií.
   Keďže každá členka združenia vyštudovala iný odbor, vnieslo to do združenia rozmanitosť nápadov a názorov. Mediálne zameranie štúdia dvoch členiek viedlo k vytvoreniu projektu internetovej televízie, ktorej cieľom bolo mapovať činnosť tretieho sektora. Vďaka nej sa naše združenie stávalo čoraz známejším a aj keď sme mali pocit, že jeho rozvoju venujeme menej energie, ako by bolo treba, čoraz častejšie sa nám stávalo, že nás v treťom sektore spoznávali podľa názvu či dokonca mien jednotlivých členiek. Vnímali sme to ako veľkú výzvu a rozhodli sa reagovať na potreby ostatných organizácii v kraji.
   Náš ďalší vývoj nabral závratnú rýchlosť. Niektoré členky sa stali lektorkami neformálneho vzdelávania strešných organizácií a začali sme sa intenzívne venovať školeniam. Postupne sme vytvorili štyri akreditované moduly na edukáciu mladých ľudí metódami neformálneho vzdelávania, v ktorých sa venujeme témam animácie voľného času, mediálnej výchove, dobrovoľníctvu a tvorivej dramatike. Toto vzdelávanie ponúkame školám, organizáciám aj štátnym inštitúciám. Momentálne sa naša školiteľská činnosť zameriava takmer výlučne na veľký národný projekt pod názvom Komprax (www.komprax.sk), ktorého cieľom je neformálnym spôsobom naučiť mladých ľudí hľadať vo svojom okolí problémy a vedieť ich riešiť.
   V snahe vytvárať spolupracujúce partnerstvá sme v roku 2007 požiadali o členstvo v Rade mládeže Košického kraja a v súčasnosti sme jeho predsedajúcou organizáciou. S jej ďalšími členmi kooperujeme pri projektoch zameraných na rozvoj dobrovoľníctva a medzinárodnú spoluprácu. Aktívne sa zapájame do vysielania mladých ľudí – členov týchto združení – na medzinárodné akcie. Vďaka spoločnému projektu sme vytvorili Priestor – neformálne miesto s príjemnou atmosférou určené na stretávanie organizácií, európskych dobrovoľníkov, organizovanie školení...
   Žabky fungovali donedávna iba vďaka práci dobrovoľníkov. Ako dobrovoľnícka organizácia sme tak začali vnímať, že táto oblasť nie je v Košickom kraji zastrešená, združenia fungujú vďaka aktívnym členom často bez financií a prospech, ktorý prinášajú komunite, je často pre spoločnosť neviditeľný. Tento obrovský problém sme sa rozhodli riešiť tak, že časť našej činnosti sme zamerali na plnenie úloh dobrovoľníckeho centra. Od júla 2011 vznikla na tomto základe nová samostatná organizácia pod názvom Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Preberá na seba úlohy, ktoré doteraz v oblasti dobrovoľníctva vykonávali Žabky – propagácia dobrovoľníctva, sieťovanie organizácií, vzdelávanie, komunikácia so samosprávou, organizovanie každoročného oceňovania dobrovoľníkov cenou Srdce na dlani, vysielanie dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a pod. Sme súčasťou formujúcej sa platformy dobrovoľníckych centier, ktoré vyššie spomínané úlohy plnia po celom Slovensku.
   Vďaka kontaktom a dobrému menu, ktoré sme si postupne vytvárali, nás začalo oslovovať s prosbou o pomoc pri získavaní dobrovoľníkov čoraz viac subjektov. Týmto spôsobom sme sa stali súčasťou aj dobrovoľníckeho programu s názvom Big Brother/Big Sister (www.bigbs.sk), ktorý je našou srdcovou záležitosťou. Ide o tútorský program, v ktorom sa rómskemu dieťaťu s dobrým školským prospechom venuje nerómsky dobrovoľník, vysokoškolák. Cieľom je prostredníctvom vytvorenia vzťahu a pozitívneho príkladu ukázať rómskemu dieťaťu výhody vzdelania a možnosti, ktoré ponúka život mimo komunity.

 

   Letný dievčenský nápad s nejasnými kontúrami a hravým názvom už dávno dospel do profesionálnej organizácie, ktorá si stihla získať meno a úctu medzi subjektmi tretieho sektora. Aj keď aj život členiek združenia dospieva a ich život obohacujú manželstvá či materské povinnosti, voľnočasová práca v združení sa pre tri z nich stala profesiou. Veríme preto, že táto skutočnosť sa už čoskoro odrazí v realizácii ďalších kvalitných projektov.

OZ Žabky