Hormonálna antikoncepcia – pohľad z druhej strany

   Pomerne často sa takmer všetci vďaka masívnej a dlhoročnej reklame stretávame s konštatovaním, že hormonálna antikoncepcia (ďalej HA) pôsobí pozitívne na zdravie a krásu ženy a zároveň zabezpečuje plnohodnotnú a „bezpečnú“ sexualitu. Na druhej strane častejší výskyt napríklad srdcovo-cievnych a nádorových ochorení u užívateliek HA upozorňuje na skutočnosť, že predsa len jej užívanie je proti ľudskej prirodzenosti a narušuje fyziologické procesy v ženskom organizme.
   V čom teda spočíva podstata narušenia prirodzených, fyziologických procesov?
   1. Kombinovanými antikoncepčnými tabletami sa aplikujú do tela väčšinou syntetické pohlavné hormóny estrogény a gestagény. Tieto hormóny sa vlastnosťami odlišujú od prirodzených hormónov. Prirodzené estrogény sa tvoria u žien najmä vo vaječníkoch, v dreni nadobličiek, v tukovom tkanive a po oplodnení v placente. Prirodzený gestagén progesterón sa tvorí v žltom teliesku od druhej polovice menštruačného cyklu a v placente. Hormóny dodávané do tela zvonka tlmia produkciu vlastných prirodzených hormónov vo vaječníkoch a v dreni nadobličiek a biochemické procesy v tele sú riadené prevažne syntetickými hormónmi.
   2. Hladiny syntetických hormónov v krvi sa líšia od hladín hormónov počas prirodzeného menštruačného cyklu. Je veľký rozdiel medzi dávkovaním hormónov zvonka (hormonálnou tabletou) a fyziologickým dávkovaním hormónov založeným na vzťahu hypotalamus, hypofýza, vaječník a v závislosti od iných hormonálnych systémov. Toto fyziologické dávkovanie je mimoriadne presné a v priebehu menštruačného cyklu pružne reaguje aj na zmenené vonkajšie či vnútorné okolnosti.
   3. Pri užívaní hormonálnej antikoncepcie sú účinky či už prirodzeného, alebo syntetického estrogénu blokované alebo modulované syntetickým gestagénom hneď od začiatku menštruačného cyklu. Pri prirodzenom menštruačnom cykle nastupujú fyziologické účinky prirodzeného gestagénu – progesterónu až od druhej polovice menštruačného cyklu, aby sa mohli plne rozvinúť pozitívne účinky estrogénov.
   Vyššie uvedené základné rozdiely sú zodpovedné za výskyt menej závažných, ale aj závažných, život ohrozujúcich nežiaducich účinkov. Zameriame sa len na závažné nežiaduce účinky.

1. Srdcovo-cievne ochorenia:
a/ Venózny tromboembolizmus je najvýznamnejšou nežiaducou komplikáciou.
   Štúdie ukázali, že šanca na výskyt venózneho tromboembolizmu je u užívateliek kombinovanej HA 3- až 4-krát vyššia ako u žien, ktoré neužívali žiadnu antikoncepciu. Štúdia Svetovej zdravotníckej or-ganizácie uvádza 4,15-krát väčšie riziko. Výsledok sa vzťahuje na európske ženy. 1-2 % týchto ochorení sa končí smrteľne.


b/ Infarkt myokardu
   Relatívne riziko bolo u užívateliek HA podľa štyroch najväčších štúdií 2- až 3,21-krát vyššie. Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie zistila 5,01-krát vyššie riziko. Tieto odhady rizika odrážajú aj spoluúčasť iných rizikových faktorov na vzniku infarktu u užívateliek HA, napríklad vplyv vysokého tlaku, obezity a pod. Riziko akútneho infarktu srdcového svalu u užívateliek HA sa výrazne zvyšuje najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom a s fajčením.


2. Rakovina prsníka – carcinoma mammae:
   Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) eviduje kombinovanú HA na zozname látok, ktoré vyvolávajú u ľudí rakovinu. Okrem tejto skutočnosti spomenieme závery dvoch významných metaanalýz. (Metaanalýza je štatistická metóda určená na zovšeobecnenie výsledkov viacerých klinických štúdií.)
   Prvá z nich, hodnotiaca asi 90 % publikovaných epidemiologických údajov o vplyve kombinovanej orálnej antikoncepcie na vznik rakoviny prsníka, zistila zvýšené relatívne riziko (RR) = 1,24 pre súčasné užívateľky. (Toto číslo znamená, že ak z 1 000 žien ochorie na karcinóm prsníka 100 žien, u užívateliek HA je pravdepodobnosť vzniku choroby u 121 žien.) 1 – 4 roky po vysadení antikoncepcie bolo RR = 1,16, 5 – 9 rokov po vysadení bolo RR = 1,07. Zvýšené riziko rakoviny prsníka teda pretrváva ešte 10 rokov. Dôležité bolo zistenie zvýšeného rizika u mladých žien, ktoré užívali HA pred dosiahnutím 20. roku života, RR = 1,22.
   Druhá metaanalýza sledovala vplyv HA na vznik rakoviny prsníka u žien pred menopauzou alebo pred 50. rokom života. Metaanalýza vyhodnotila osobitne vplyv HA na vznik rakoviny prsníka u žien, ktoré porodili dieťa, a u žien, ktoré ešte nerodili.

   Ženy, ktoré nerodili a niekedy užívali HA, mali riziko rakoviny prsníka zvýšené, OR = 1,24. (OR – z anglického odds ratio znamená pomer šancí. V našom prípade pomerné riziko vzniku rakoviny prsníka u žien vystavených vplyvu HA v porovnaní so ženami, ktoré ju neužívali.) Užívanie počas štyroch a viac rokov zvýšilo riziko rakoviny prsníka len nepatrne, OR = 1,29. Aj u žien, ktoré porodili, bola zistená súvislosť medzi užívaním HA a zvýšením rizika vzniku rakoviny prsníka, OR = 1,29. Riziko rakoviny prsníka v spojitosti s užívaním HA bolo vyššie, keď ju ženy užívali pred prvým plne ukončeným tehotenstvom, OR = 1,44 ako v prípade, keď HA bola užívaná po prvom riadne ukončenom tehotenstve, OR = 1,15. Súvislosť medzi užívaním HA a rizikom rakoviny prsníka bola najvyššia u žien, ktoré ju užívali štyri a viac rokov pred prvým plne ukončeným tehotenstvom, OR = 1,52.

 

3. Rakovina krčka maternice – carcinoma cervicis uteri
   Veľká kohortová štúdia, ktorá 25 rokov sledovala skupinu 46 000 žien, zistila 2,5-krát vyššie riziko úmrtnosti (v štúdii sa sledovalo riziko úmrtnosti, nie riziko ochorenia) na karcinóm krčka maternice u užívateliek orálnej kombinovanej antikoncepcie. Toto riziko pretrváva ešte desať rokov po jej vysadení.

 

Záver
   Ak chceme hovoriť o rovnoprávnom postavení žien a o spravodlivosti aj v sexuálnej oblasti, musíme priznať, že muži vstupujú do tohto procesu v plnej, prirodzenej a neporušenej hormonálnej výbave, kým u žien to tak nie je. Ženy preberajú na seba zodpovednosť za „bezpečnú“ sexualitu aj za cenu svojho zdravia. Je to o to horšie, že zdravie budúcej generácie bude závisieť predovšetkým od zdravia našich manželiek a matiek, telo ktorých je miestom začiatku, vývoja a zrodenia nového života.

PharmDr. Jozef Laurinec