Tajomstvá výplatnej pásky

   Keď som pred pár (14) rokmi nastúpila do práce, jednou z mojich úloh ako účtovníčky začiatočníčky bola aj príprava podkladov na mesačné mzdy. Počet odpracovaných hodín, dovolenky, nadčasy... to všetko som zvládla. Ale keď prišla kolegyňa a začala tie mzdy počítať, tak sa mi nechcelo veriť, že tomuto môže niekto rozumieť a ešte to vedieť aj správne vyrátať! Tak to bolo na mňa priveľa. Ako malá organizácia sme v tom čase nemali softvér, ktorý dnes všetko (alebo skoro všetko) urobí tak, ako mu povieme. Vtedy sme to robili pomocou pera, kalkulačky a múdrej hlavy.
   Moja prvá výplatná páska bol úzky žltý „slížik“, na ktorého druhej strane bolo malými písmenkami napísané, čo znamená vypočítané číslo.
   Samozrejme, najviac ma zaujímalo, koľko peňazí budem mať a čo si za to môžem kúpiť. Či to bolo správne, to som vtedy posúdiť nevedela.

 

   Kdesi som čítala, že výplatná páska je najčítanejší mesačník na Slovensku. Myslím, že je to pravda, ale vieme naozaj, čo čítame?

 

Čo hovorí Zákonník práce
   Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, pričom mzdu definuje ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.
   Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. V súčasnosti je na Slovensku minimálna mzda 317 €.
   Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve – to znamená, že pri nástupe do práce sa dohodnem, za akú hrubú (brutto) mzdu budem u svojho zamestnávateľa pracovať.
   V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.
   Mzda sa vypláca spätne, za odpracovaný mesiac vo výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej zmluve, najneskôr v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
   Mimo výplatného termínu môže zamestnávateľ vyplatiť preddavok na mzdu, ak sa na tom so zamestnancom dohodnú.
   Zamestnávateľ je povinný pri vyúčtovaní mzdy vydať zamestnancovi písomný doklad o výške vypočítanej mzdy – výplatnú pásku.

 

Čo obsahuje výplatná páska?
   Rozoberme si jednotlivé položky podrobne:

   Na výplatnej páske musí byť názov zamestnávateľa a meno zamestnanca, ktorému je mzda vyplácaná.
   Obdobie, za ktoré je mzda vyplácaná.
   Počet dní dovolenky – prenesená nevyčerpaná dovolenka z predchádzajúceho roka, nárok na dovolenku v súčasnom roku, čerpanie dovolenky a jej zostatok k poslednému dňu mesiaca, za ktorý je počítaná mzda, dovolenkový priemer, na základe ktorého sa mu počíta náhrada mzdy pri dovolenke.
   Počet odpracovaných dní a hodín, počet odpracovaných sviatkov.
   Tarifná mzda – základný plat zamestnanca, na ktorom sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve, bez odmien a príplatkov.
   Hrubá mzda – suma, ktorú zamestnanec v danom mesiaci zarobil. Okrem tarifnej mzdy (ktorá je vypočítaná ako alikvotná časť za počet odpracovaných dní) obsahuje aj odmeny, prémie, náhradu mzdy počas dovolenky, náhrady za návštevu lekára... Náhrada mzdy počas dovolenky sa počíta ako násobok počtu odpracovaných dní a dovolenkového priemeru. Výška dovolenkového priemeru závisí od výšky mzdy a odpracovaných hodín v predchádzajúcom kvartáli (to znamená, že ak som mala v predchádzajúcom štvrťroku nejaké odmeny, tak v nasledujúcom sa mi oplatí mať dovolenku, lebo budem mať vyšší dovolenkový priemer).
   Odvody do poisťovní za zamestnanca
Z hrubej mzdy zamestnávateľ strhne odvody vo výške 13,4 percenta. Z toho 9,4 percenta pošle do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistenie v nezamestnanosti a 4 percentá do zdravotnej poisťovne. Na vý-platnej páske je vypísaný odvod na každé poistenie osobitne.
   Z nemocenského poistenia sa prispieva na vyplatenie dávok počas práceneschopnosti, ošetrovanie člena rodiny (OČR), respektíve materskú dovolenku.
   Starobným poistením si „sporíme“ na starobný dôchodok, invalidným poistením sa poisťujeme pre prípad invalidity. Z poistenia v nezamestnanosti sa nám prispieva na podporu v nezamestnanosti. Zdravotným poistením platíme príspevok na zdravotnú starostlivosť.
   Odvody do poisťovní za zamestnávateľa
Každý zamestnávateľ platí odvody za zamestnancov nad rámec hrubej mzdy. Do zdravotnej poisťovne pošle 10 percent z hrubej mzdy zamestnanca a do Sociálnej poisťovne 25,2 percenta.
   Celková cena práce – hrubá mzda a odvody zamestnávateľa.
   Čiastkový základ dane – hrubá mzda po odrátaní odvodov, ktoré platí zamestnanec.
   Nezdaniteľná časť základu dane – je to suma, z ktorej neplatíme daň. V roku 2010 bola táto suma mesačne vo výške 335,47 €, v roku 2011 je to 296,60 €, čo je tento rok na dani o 7,38 € viac ako minulý rok.
   Základ dane – suma, z ktorej zamestnanec platí daň. Je to výška hrubej mzdy znížená o odvody zamestnanca a nezdaniteľnú časť.
   Daň – suma, ktorú zamestnávateľ strhne zo mzdy a pošle daňovému úradu. Vypočíta sa ako 19 percent zo základu dane.
   Zrážky zo mzdy – napríklad zrážky za stravné, záloha, sporenie, exekúcie alebo iné zrážky. Každá takáto zrážka je na výplatnej páske uvedená samostatne.
   Daňový bonus – 20,02 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
   Čistá mzda – suma, ktorá zostane po odrátaní odvodov a daní z hrubej mzdy plus výška daňového bonusu.
   Na účet – peniaze, ktoré dostane zamestnanec na účet. Ide o čistú mzdu, z ktorej sa odrátajú zrážky.

 

   Na páske sa tiež nachádza: pracovný úväzok (typ pracovného pomeru), zdravotná poisťovňa zamestnanca, osobné číslo a iné.
   Toto je len hrubý náčrt, ako asi vyzerá väčšina výplatných pások k aprílu 2011. Nie sú tu uvedené všetky položky, ktoré sa objavujú na výplatných páskach, lebo je ich veľa. Závisí to aj od toho, aký softvér máme zakúpený.
   Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budú pre zmeny v legislatíve na Slovensku niektoré údaje zmenené.

 

Malý príklad:
Tarifná mesačná mzda dohodnutá so zamestnávateľom: 650 €.
Odmena za dobrú prácu: 100 €.
Máme 3 deti, na ktoré si ja uplatňujem daňový bonus.

 

Hrubá mzda (HM) = 750 €.
Odvody do zdravotnej poisťovne (4 %) – 30 €
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 %) – 70,50 €
Čiastkový základ dane (HM mínus odvody) = 649,50 €
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) – 296,60 €
Základ dane (HM mínus odvody mínus NČZD) = 352,90 €
Daň 19 % zo základu dane – 67,05 €
Daňový bonus + 60,06 €
Čistá mzda (HM mínus odvody, mínus daň, plus daňový bonus) = 642,51 €
Z mojej hrubej mzdy zamestnávateľ ešte odvedie navyše 10 % do zdravotnej poisťovne a 25,2 % do Sociálnej poisťovne, čo je spolu 263,99 €.
Z hrubej mzdy 750 € dostaneme: ja 642,51 €, zdravotná poisťovňa 105 €, Sociálna poisťovňa 259,49 € a daňový úrad 6,99 €.
Môj zamestnávateľ za mňa tento mesiac zaplatí spolu 1 013,99 €.

 

   Za svoju prvú výplatu som si kúpila topánky, ktoré mi slúžia až dodnes. Síce ich používam už iba do záhrady (sú dosť vychodené...), ale vždy, keď si ich obúvam, teším sa, že som si na ne sama zarobila a že sú to tie z mojich prvých zarobených peňazí.

Anna Žáková