Milé čitateľky!

Týmto číslom otvárame novú rubriku nazvanú FINANCIE. Inšpiráciou ste nám boli jednak vy - so svojimi otázkami a problémami ohľadne platby za časopis, a potom aj my samy s vlastným tápaním a hľadaním, čo s peniazmi, ako investovať, ako správne zhodnocovať úspory, aby sme ich rozmnožili a nestrácali a podobne. Prihovárať sa vám bude finančná poradkyňa Ing.Eliška Madžová, ktorej sa môžete aj osobne ozvať na telefónnom čísle: 0905 753 202  alebo nám do redakcie poslať vaše otázky z oblasti financií, na ktoré sa pokúsi v budúcom čísle či cez e-mail odpovedať.

Prvou témou je:

Dôchodkové zabezpečenie

Dôchodkové zabezpečenie:

I., II., III. pilier

Čo je to prvý pilier?
            Sú to peniaze, ktoré dostáva dôchodca pravidelne mesačne zo sociálnej poisťovne ako svoj starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Suma dôchodku každého dôchodcu je tvorená z peňazí, ktoré zamestnávatelia odvádzajú pravidelne mesačne do sociálnej poisťovne. Je to tzv. priebežný systém zabezpečenia dôchodcov, kedy peniaze odvedené zamestnávateľmi /alebo živnostníkmi/ do sociálnej poisťovne sú priamo sociálnou poisťovňou vyplácané dôchodcom.
           
Čo je to druhý pilier?
            Kto vstúpil alebo vstúpi do II. piliera, bude dostávať dôchodok z dvoch miest:

1.   zo sociálnej poisťovne /z peňazí odvádzaných zamestnávateľmi i živnostníkmi/,
2.   z komerčnej poisťovne /napríklad Allianz – Slovenskej poisťovne, NN, a iných/, a to    z peňazí, ktoré si každý sám našetril vstupom do II. piliera. Podpísaním zmluvy o vstupe do II. piliera je daný príkaz sociálnej poisťovni, aby ½ peňazí, ktoré prídu od zamestnávateľa alebo živnostníka do sociálnej poisťovne, bola poslaná na jeho osobný účet, z ktorého budú dostávať druhú časť dôchodku. /O peniaze na osobnom účte sa starajú tzv. dôchodcovské správcovské spoločnosti, s ktorými bola podpísaná zmluva o vstupe do II. piliera. Tieto spoločnosti pracujú na tom, aby sa peniaze na osobnom účte čo najviac zhodnotili – zúročili a tesne pred dôchodkom sa presunú do komerčnej poisťovne, ktorú si človek sám zvolí/.

Príklad:

Z akých peňazí budete žiť, keď budete na dôchodku vy alebo
v našom príklade náš dôchodca pán Mrkvička?

      Zákon platný v roku 2007 prikazuje zamestnávateľom odvádzať sumu vo výške 18% z hrubého mesačného príjmu zamestnanca pravidelne mesačne do sociálnej poisťovne.
      Z týchto peňazí vypláca pravidelne mesačne sociálna poisťovňa dôchodky všetkým dôchodcom. Teda koľko dostane sociálna poisťovňa peňazí od pracujúcich, toľko môže rozdeliť dôchodcom. Pritom stav je taký, že dôchodcovia majú záujem o zvyšovanie dôchodkov a pracujúci o znižovanie odvodov.

      Ak má pán Mrkvička dôchodok 5 400,-Sk, aby ich každý mesiac mohol dostať,
musia traja zamestnanci s hrubým príjmom 10 000,-Sk odviesť prostredníctvom svojich
zamestnávateľov 1800.- Sk každý mesiac do sociálnej poisťovne:

18% z 10 000,-Sk = 1800,-Sk x 3 /počet zamestnancov/ = 5 400,- Sk mesačne pre pána Mrkvičku = výška jeho starobného dôchodku

Ak by všetci zamestnanci, ktorí prispievajú na dôchodok pána Mrkvičku, boli už v II. pilieri, znamenalo by to, že by na jeho dôchodok prispievali mesačne už iba čiastkou 900,- Sk. Druhá polovica = 900,- Sk by zo sociálnej poisťovne odchádzala na ich osobný účet do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti.
Teda aby pán Mrkvička mohol dostávať mesačne 5 400,- Sk dôchodok zo sociálnej poisťovne, musia v takomto prípade až šiesti zamestnanci /namiesto troch/ odvádzať 18% z hrubej mzdy 10 000,-Sk pravidelne mesačne do sociálnej poisťovne /pretože iba polovica nimi odvádzaných peňazí ide na výplatu dôchodku pána Mrkvičku a druhá na ich osobný/:
Z 10 000,-Sk je 18% = 1800,-Sk a z toho: 900.- Sk ide na osobný účet do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti a 900,- Sk/mesačne x 6 = 5 400.- Sk  je mesačný dôchodok pána Mrkvičku / = odvody šiestich zamestnancov s hrubou mzdou 10 000.- Sk/

Čo sa deje s peniazmi /v našom príklade 900.- Sk mesačne/ odvádzanými na svoj osobný účet zo sociálnej poisťovne do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti?

O tom ste rozhodli vy sami. A to tým, čo ste napísali do zmluvy pri vstupe do II. piliera:

  1. Ak ste sa rozhodli pre konzervatívny fond, vaše peniaze budú investovať dôchodcovské správcovské spoločnosti iba na Slovensku.
  2. Ak ste sa rozhodli pre vyvážený fond, časť, maximálne však 50% vašich peňazí, budú dôchodcovské správcovské spoločnosti investovať aj do zahraničných podnikov a spoločností.
  3. Ak ste sa rozhodli pre rastový fond, vaše peniaze okrem investovania na Slovensku budú investované v zahraničí, najviac však až do 80%.

Je predpoklad, že bezpečnými investíciami do zahraničia bude vyššie zhodnotená suma (peniaze vám viac rastú), ktorú si cez sociálnu poisťovňu odvádzate na svoj osobný účet v dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, a teda je šanca mať vyšší dôchodok v budúcnosti.

Čo je to III. pilier?       Na rozdiel od I. a II. piliera je to dobrovoľná forma vášho šetrenia si na dôchodok. Výšku, ktorú si odkladáte, si volíte vy sami, neukladá vám ju zákon. Štát má záujem, aby si každý odkladal rezervu do budúcnosti. Tých, ktorí tak robia, zvýhodňuje tým, že z odkladanej čiastky za uplynulý rok mu vráti 19%: zamestnancom cez tzv. daňové vyrovnanie a živnostníkom cez daňové priznanie - teda vráti občanovi späť odvádzanú daň. Príklad: Ak si niekto odkladá peniaze napríklad cez tzv. DDP - doplnkové dôchodkové poistenie alebo klasické životné poistenie či dobrovoľné investovanie cez podielové fondy vo výške 1000.- Sk mesačne a má plánované ukončenie sporenia v 55 roku veku, vráti mu každý rok štát /počas platnosti príslušného zákona/ vo výplate 2280.-Sk , ktoré za neho počas uplynulého roka zamestnávateľ štátu odviedol. Zmyslom III piliera je doplniť si svoj príjem na dôchodku, pretože počet dôchodcov pribúda a počet pracujúcich, ktorí budú v budúcnosti živiť dôchodcov, ubúda.

Ing. Eliška Madžová