RACHAB

Nedávno sa mi dostala do rúk knižka z edície Výnimočné ženy- Rachab. Pravdupovediac, toto meno mi nič nehovorilo, a tak som si zvedavá otvorila Starý zákon a hľadala zmienku o tejto biblickej žene. Prekvapená som zistila, že naša hrdinka bola pohanka a neviestka a pritom jedna z piatich žien, ktoré majú miesto v rodokmeni Ježiša Krista (Mt 1,5).

 
Žila v Jerichu v čase, keď sa skončilo štyridsaťročné putovanie židovského národa púšťou. Rachab bola krásna žena, prinútená stať sa kráľovou milenkou, neskôr odstrčená, zarábajúca si na živobytie prostitúciou a dodávaním dôležitých informácií kráľovi.  Tento život jej v skutočnosti nevyhovoval. Už v detstve počula o Bohu Hebrejov, ktorý rozdelil Červené more a tak ich vyviedol z Egypta. A teraz stáli Hebreji za Jordánom, pripravení dobyť Jericho a podmaniť si tak Bohom zasľúbenú zem. Zatiaľ čo sebavedomý jerišský kráľ staval hradby na obranu mesta, pre Rachab bol hroziaci koniec novým začiatkom. Spoznala a u seba schovala dvoch hebrejských vyzvedačov, oni jej z vďaky prisľúbili, že počas ničenia Jericha nezabijú nikoho z jej rodiny. Svoj sľub aj dodržali, Rachab však nestačila záchrana života, chcela skoncovať so svojím starým životom, kajať sa a  slúžiť hebrejskému Bohu. Jej túžba bola vypočutá. Navyše dostala lásku dobrého muža.

Toľko dej novely od Francine Riversovej, vychádzajúci z biblických podkladov. Aj keď nie som prívrženec historických fikcií, táto mi pomohla uvedomiť si, aké blízke nám vo svojich postojoch môžu byť aj postavy Starého zákona. Rachab si zvolila cestu finančnej istoty a luxusu, aj za cenu potlačenia svojich ozajstných túžob a poznania Boha, ktorého sa jej dostalo už v mladosti. Sama bola takýmto životným štýlom znechutená, ale nemala silu s ním skoncovať. Tu prichádza na rad vždy dojímajúce Božie milosrdenstvo. Boh vidí do našich sŕdc, vie, po čom skutočne túžime - veď tieto túžby pochádzajú od neho. A tak nám dáva šancu ich uskutočniť, očakáva však naše slobodné rozhodnutie, odvahu a dôveru v jeho pomoc. Rachab bola odhodlaná uveriť v hebrejského Boha, prešla skúškou odvahy, keď ukryla dvoch židovských vyzvedačov, aj dôvery, keď v neistote počas pustošenia Jericha niekoľko dní čakala na záchranu. Po tom, čo bola vyslobodená, mala možnosť odísť a pokračovať v starom spôsobe života. Ale ona si zvolila novú cestu, ktorá vyžadovala opustiť svojich príbuzných a zakúšať nepochopenie niektorých židov.
Zaujímavými sú aj postavy dvoch hebrejských vyzvedačov. Zatiaľ čo Efraim v nej videl nečistú ženu a neviestku, od ktorej mu bolo ťažké prijať pomoc, Salmon bol fascinovaný tým, že ich Boh sa dáva poznať aj pohanom, oveľa viac dôveroval v jeho milosrdenstvo.
Kapitolou samou o sebe by mohla byť viera novej generácie židov, ktorá vyrástla počas štyridsaťročného putovania púšťou. Ich otcovia, hoci videli veľké Božie zázraky, vo svojich mysliach dobrovoľne zostávali otrokmi. Nedokázali prijať zasľúbenú zem, navyše mnohokrát konali svojvoľne. Nová generácia sa z ich chýb poučila. Ich viera bola pevná, boli pokorní a poslušní autorite Jozueho. Aj napriek tomu, že nerozumeli, prečo majú 4 dni iba pochodovať okolo nedobytných hradieb Jericha a trúbiť na trúbach, za veľkého posmechu obyvateľov Jericha, poslúchali Boha. A na piaty deň hradby padli...

Rachab, jej viera, pohostinnosť, skutky milosrdenstva a kajúcny postoj presahujú Starý zákon. Za príklad ju dávajú aj apoštol Pavol v liste Hebrejom (Hebr 11, 31) a apoštol Jakub (Jak 2, 25), v starokresťanskej cirkvi bola zaradená medzi kajúcnice. Jej životný príbeh je stále aktuálny, inšpiratívny a veľmi povzbudivý.

Martina Sojková (podľa knihy F. Riversovej Rachab, Dobrá kniha Trnava, 2005 a Svätého písma, Knihy Jozue )