Spasiteľ sveta sa zjavuje Samaritánom

Jn 4.kap.

Pokúsila som sa v   Písme nájsť konkrétnu situáciu, ktorá sa vzťahuje priamo na ženy, kde je oslovená žena Pánom. V   Jánovom evanjeliu sa Ježiš prihovára žene - Samaritánke a   rozpráva sa iba s ňou. V tejto kapitole vystupujú len dve   osoby -   Ježiš a   Samaritánka. Všimnime si prístup Ježiša a  reakciu Samaritánky.

1. Ježiš oslovuje ženu
Samáriu, strednú provinciu Palestíny,  obývali Samritáni, ľud pochádzajúci z rozličných plemien a národov, ktorý tam usadil asýrsky kráľ. Čiastočne  prijali  židovské náboženstvo, ale zachovali si aj veľa pohanských povier a zvykov. Presvoj nečistý pôvod a polopohanské náboženstvo boli tŕňom v očiach Židov.
Ježiš je vždy ten prvý, ktorý sa o nás zaujíma. Nevadí mu na nás nič. Ani pohlavie, rasa, stav duše.

      


    1. Žena sa čuduje –
    „Ako si môžeš pýtať vodu odo mňa – Samaritánky?“
    Ježiš robí niečo nezvyčajné na tú dobu – Žid sa rozpráva so Samaritánkou (národom, ktorým Židia opovrhovali) . Zaujímavé je aj to, že hoci sa Samaritánka čuduje, pokračuje v   rozhovore s   Ježišom.

    2. „Keby si vedela, kto je ten, čo ti hovorí „daj sa mi napiť“, ty by si prosila jeho a   on by ti dal živú vodu“.
    Ježiš pozná túžbu ženy. Čo je túžbou ženy?  Tu už budem hovoriť len za seba. V   Písme je napísané mužom, aby milovali svoje manželky. Ja ako žena túžim byť milovaná, prijatá, vypočutá. Všimnime si, že Ježiš túto túžbu ženy nepovažuje za niečo zlé, ale hovorí jej, koho má prosiť, aby naplnil jej túžbu. Veľakrát sa stáva, že sa cítime nemilované, neprijaté, nepochopené samotnými manželmi, priateľmi, ľuďmi. Ježiš to vie a   ponúka svoje prijatie, pochopenie, naplnenie túžby.2. Samaritánka reaguje ako tá, ktorá túži po naplnení. „Odkiaľ máš živú vodu?“ Zvedavosť a   túžba sú prirodzene v nás. Ježiš to veľmi dobre vie a   oužije si to na pritiahnutie nás k sebe.

3. „Kto sa napije z   vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky“. Môžeme to tiež preložiť aj takto:  Ja ťa budem milovať stále, prijímať stále, vypočujem ťa kedykoľvek - som tu pre teba stále

„...a voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večnéhoživota“.
Tak, ako chceme dostávať, chceme aj dávať. Myslím, že ak sme prijímané, milované a  vypočuté manželom, priateľom, ľuďmi, ihneď to vidieť aj na našom ovocí - dávame ďalej to, čo dostávame. Dávame deťom, priateľom, dokonca aj nepriateľom. Avšak ak to nedostávame, nemáme ani čo dávať, a   tak trpíme dvojnásobne – pre to, že nedostávame a   zároveň že nemôžeme dávať. Ježiš nám však hovorí: Ja vám požehnám a   budete aj prijímať, aj dávať
– budete spokojné naveky – stanem sa vo vás prameňom. Ježiš chce byť prvý v  našich životoch, ten, ktorého budeme volať ako prvého ešte pred manželom, deťmi, známymi. On má  zdroj živej vody
– zdroj prijatia, vypočutia, lásky a   je nevyčerpateľný. Ježiš sám hovorí „ Ja som cesta, pravda a   život“ (Jn 14,6).

 

      


    3. Žena mu vravela:
    „Pane, daj mi takú vodu, aby som už nebola smädná a   nemusela sem chodiť čerpať!“
    Reakcia ženy je prirodzená
    – Pane, daj mi takú vodu. Potrebujeme byť milované, prijímané, vypočuté, potrebujeme cítiť a   prežívať, že máme hodnotu. Myslím, že ženy v   dnešnej dobe to dávajú veľmi     jasne     najavo,     a to   hocijakým   spôsobom (napr. rôzne feministické hnutia, karierizmus, promiskuita).

4. Priveď sem aj svojho muža.
Máš pravdu, mala si ich päť a ani jeden nebol tvoj muž.
Ježiš vie, čím sme zranené a   čo nás oberá o   slobodu. Je to neprijatie a   hriech. A   On prichádza, aby to zmenil. Vynáša na svetlo hriech, aby sme zažili oslobodenie, nie zatratenie. Vyznanie hriechu prináša oslobodenie a   dáva nám prijatie, aby sme boli uzdravené z   nenaplnenej túžby. Samaritánke nestačili ani piati muži k tomu, aby sa cítila milovaná a prijatá. Nie muž, priateľ, deti naplnia našu túžbu, pretože i oni sú hriešni a slabí. Ale Boh – Ježiš má byť zdrojom prijatia a požehnania aj pre moju rodinu, manželstvo i celý život.

 

      

    5.  Žena priznáva svoj hriech – zažíva oslobodenie – vchádza do svetla – začína Ježiša spoznávať –  je slobodná. „Vidím, že si prorok ... Viem, že príde Mesiáš - zvaný Kristus“.
5.  Odpoveď Ježiša:  „To som ja, čo sa rozprávam s   tebou“.Boh sám sa so ženou rozpráva  a   dáva spoznať jej - hriešnici, opovrhovanej vyvoleným národom, akú veľkú lásku k nej má a   dáva jej pocit  hodnoty  i  vo  svete, v  ktorom žije.
Ja sama to nedokážem úplne pochopiť, pretože som nežila v tej dobe, ale určite to bolo pre ňu niečo krásne, čo napokon dokazuje jej následné konanie.

Celá táto udalosť sa dá rozdeliť na dve časti. Na pasívnu a na aktívnu. Pasívna časť je ich rozhovor. Aktívna časť je konanie Samaritánky po rozhovore s Ježišom. Zanechala starý spôsob života–nechala džbán pri studni. Nechcela už čerpať vodu, ktorá nemohla zahasiť jej smäd. Ježiš mení človeka od základov – nemožno nalievať nové víno do starých nádob.
Vieme, že odišla do dediny a   svedčila o   Ježišovi a   na jej svedectvo sa obrátiloveľa Samaritánov.
Tým, že som pomenovala prvú časť ako pasívnu, som vôbec nechcela povedať, že je menej dôležitá. Vôbec nie. Rozhovor Samaritánky s Ježišom sa prejavil i   v jej živote a   priniesol ovocie. Myslím, že v živote každého kresťana by mala mať modlitba – rozhovor s Bohom dôležité miesto a ak je modlitba základom, prejavuje sa aj vo viditeľnom ovocí („Budete mi svedkami“). Prijímam do svojho života
najlepší recept pre život.  Ak bude v   mojom živote na prvom mieste Ježiš, určite bude prinášať požehnanie a   naplnenie do môjho života a tam, kde nebolo nádeje a  svetla, ho bude pretekať.
(Ženy môžu spôsobiť obrátenie manželov, otcov, detí v   rodinách, ale iba ak budú prijímať zdroj živej vody.)

Pane, ďakujem, že si ten, ktorý nás prijíma, má vždy čas nás vypočuť a   miluje nás také, aké sme, ďakujem, že máme pre teba vždy hodnotu, aj keď konáme hriech. Ďakujem, žechceš, aby sme boli spokojné a   bolo nám dávané. Prosím, aby si požehnal naše rodiny, manželov, otcov, deti a   aby zostúpila k   nám tvoja moc, tvoja milosť a   aby sme čerpali vodu s   radosťou z   prameňa spásy.


Helena Mydlová