Zachráňme životy

Celé Slovensko zaregistrovalo kampaň Právo na život. Dotkla sa asi každého, či už pozitívne alebo aj negatívne. Každá kampaň má význam len vtedy, ak sa od nej prejde k životu – k reálnym všedným dňom s ich problémami. Prvá kampaň šokovala a dúfam, že aj informovala, jej pokračovanie – druhá kampaň má už v ponuke veľmi konkrétne kroky pomoci, hlavne ženám.  
Iniciátorom je občianske združenie Pastor bonus (štatutár Marek Nikolov), ktoré postavilo webový systém, hlavným organizátorom, zastrešovateľom i garantom občianske združenie Fórum života (výkonný riaditeľ Marek Michalčík).
Ak poznáte systém Dobrého anjela, kde sa jednotlivec môže podieľať na pomoci ďalšiemu konkrétnemu jednotlivcovi chorému na rakovinu, tak podobne funguje aj projekt Zachráňme životy. Chce prostredníctvom darcov pomôcť ženám, ktoré sa ocitnú v krajnej životnej núdzi. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne prispieť ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu 042 424 6346 / 0900. Peniaze sa prerozdelia medzi príjemcami pomoci - ženami a ich deťmi. Každý si môže (no nemusí) vybrať, ktorej žene pomôže. Všetky financie dostane priamo príjemca. Príjemcu pomoci do systému zaradia na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov. Pomoc bude mať materiálnu formu alebo formu profesionálnej sociálnej pomoci (psychológ, psychiater...)
Všetky informácie o príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si bude môcť každý darca overiť na webovej adrese:  www.zachranmezivoty.sk
 Teda nejde už len o vyčíslenie počtu denne vykonaných potratov v SR (je ich 40!) ani len o upozornenie tvorcov zákona na liberalizáciu postojov k životu vôbec, ani iba o zákaz podstupovať interrupciu, ale o predchádzanie či ponúknutie iného riešenia sociálne slabším či inak ohrozeným ženám.

-aje-