Pravda o sexe

Biblické zákazy týkajúce sa zneužitia našej sexuality sú tu, aby nás chránili a nie trestali.

Ako kresťanský gynekológ som mal  za posledné dve desaťročia možnosť liečiť tisícky žien. Mnohé z nich mali odvahu klásť otázky, týkajúce sa jednej z najvnútornejších častí ich života – ich sexuality. Témy siahali od hodnoty panenstva cez sexuálne prenosné choroby,  sobáš s mužom po prežití romániku jednej noci, cez  výzvy sexuálneho vzťahu v starobe, od plánovaného rodičovstva až po plastickú chirurgiu.

Väčšina párov bojuje s týmito citlivými a dôležitými otázkami, týkajúcimi sa manželstva, v duchovnom vákuu. Rozmýšľajú, ako ich viera v Krista a ich ľudská sexualita možu spolunažívať v mieri. Vnímajú, že v ich sexuálnych životoch ide o viac, než momentálne zažívajú, ale zároveň rozmýšľajú, či Boh skutočne schvaľuje ich tajné túžby. A tak sa sami seba pýtajú: Je sex zakázaným ovocím?


Sex je Boží nápad

Vo všetkých stovkách otázok, ktoré mi ženy položili, sa vždy znovu objavuje jedna základná: Čo si Boh myslí o sexe? Moja odpoveď je rovnaká, akú mi dal pastor v čase mojej mladosti: Je to Boží nápad!

Boh stvoril pohlavia a pohlavný styk. On dal našim telám sexuálny pud vediac, že si nájde cestu do našej mysle. On nie je zahanbený našou sexualitou ani neľutuje, že ju stvoril.

Počnúc druhou kapitolou knihy Genezis a pokračujúc celým Písmom, sa môžeme dočítať o Božom zámere s našou sexualitou. A od jedného úseku ku ďalšiemu nachádzame, že jej účelom je potešenie, radosť a naplnenie v rámci hraníc, ktoré On vytvoril.

Napriek tomu mnoho kresťanov sa dnes mylne domnieva, že tých niekoľko ochraných hraníc, ktorými Boh obkolesil našu sexualitu, naznačuje, že Boh je proti sexu. Pravdou však je, že naša sexualita je Božím darom nám, nie iba na reprodukciu, ako - zdá sa - mnohí v cirkvi veria, ale tiež na prežitie dôvernosti a potešenia v bezpečí manželstva. A On skutočne vie, aké je to pre nás potešenie. Veď On je ten, ktorý to takto stvoril!

Cirkev sa však zatiaľ len prizerá, ako sa skazený svet sexuálne prejavuje a zatvára dvere akýmkoľvek diskusiám o sexe, zjavne v obave zo zlého vplyvu sekulárneho sveta na jej svätosť.

Niekedy nezodpovedný prístup cirkvi k ľudskej sexualite ponecháva veľa úprimných kresťanov, sediacich každú nedeľu v kostolných laviciach, premýšľať, či je Boh za alebo proti sexu. Odsudzuje ich Boh v zápase s otázkami, na ktoré potrebujú nástojčivo odpoveď, a za pocity, ktoré ohrozujú ich cestu s Ním? Odpoveď znie – v žiadnom prípade!

Môžem vám s odvolaním sa na Bibliu povedať, že Boha určite zaujíma váš sexuálny život – a nie iba preto, aby vám mohol povedať: Nerob to! Túži, aby ste zakúsili všetko, čo pre vás stvoril od počiatku. Hoci nemusíme stopercentne dosiahnuť to, čo by sme mali v rajskej záhrade, určite môžeme získať oveľa viac, než v súčasnosti máme. A toto sa môže diať bez pocitov viny a odsúdenia, ktoré tak často prenasleduje úprimných kresťanov.

Premýšľajme chvíľočku nad motiváciou Boha, prečo stvoril Adamovu spoločníčku a aký bol <s> </s>konečný návrh podoby ich vzťahu. Počas tvorenia Boh povedal: "Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná." (Gen 2, 18) Potom, podľa Písma: "A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa.... Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. "(Gen 2, 22-24)

Bol to Boh, ktorý stvoril krásnu ženu a priviedol ju Adamovi ako svoj vzácny dar pre neho. Keď Adam videl, ako bola Eva stvorená, tiež zistil, ako jeho telo zapadá dokopy s jej telom. Dvaja sa stali jedným telom. A takto sme sa sem my ostatní dostali!

V skutočnosti prvé Božie prikázanie, ktoré im dal, bolo: "Ploďte a množte sa" (Gen 1, 28). Inými slovami, Boh im povedal, aby mali pohlavný styk. Bola to ich prvá spoločná úloha!


Hranice sexuálnej aktivity

Jednoznačne je Boh ten, kto inicioval sex ako činnosť, ktorá slúži na potešenie dvoch ľudí, ktorí sú manželmi. Avšak vo svojom Slove uvádza, že sa nemá vykonávať mimo týchto hraníc. Celé kapitoly Starého zákona sa zaoberajú predpismi, týkajúcimi sa sexuálnej činnosti (pozri Lev 18-20).V pohanských kultúrach, ktoré obklopovali ľud Izraela, sexuálna činnosť medzi otcom a dcérou, matkou a synom, bratom a sestrou, alebo mužmi a zvieratami nebola nezvyčajná. Homosexualita bola tiež problémom. A tak dal Boh hranice svojmu ľudu a prikázal mu, aby sa takýmito sexuálnymi praktikami nezaoberali.

Tých niekoľko pravidiel, ktoré ustanovil, mali za úlohu rozlíšiť Izraelitov od okolitých pohanských kultúr. Ale zároveň chránili posvätnosť rodiny na miestach, kde hriešne sexuálne praktiky zničili základy týchto kultúr. Boh nechcel, aby izraelský národ padol za obeť rovnakému osudu.

Ale niektorí kresťania čítajú kapitoly 18 a 20 knihy Levitikus, v ktorých trestom za sexuálny hriech je smrť kameňovaním, a dospejú k záveru, že Boh je neľútostný a pomstychtivý, pripravený zdrtiť a zničiť ich kedykoľvek, keď sexuálne zhrešia. Zabúdajú, že Boh je taktiež Bohom milosti a odpustenia. Hranice sú tu stále, aby nás chránili, ale taktiež odpustenie, ktoré máme vďaka Kalvárii.

Novozákonní autori odhalili iba málo zo svojich manželských životov. Ale Pavol nás učí vnímať naše telá ako živú obetu, Bohu svätú (pozri Rim 12, 1). Pripomína nám, že naše telo je chrámom Ducha Svätého, a že sa musíme snažiť oslavovať ním Boha (pozri 1 Kor 6, 18).

Ako teda človek uctieva Boha svojím telom, stáva sa prijateľným pre chrám Ducha Svätého, žije sväto pred Bohom, a pritom zažíva radosť a potešenie zo sexuálneho spojenia? Mnohí z nás si myslíme, že keď Biblia hovorí o vnímaní našich tiel ako živej obety, v praxi to znamená obetovanie, čiže vzdanie sa napĺňajúceho a vzrušujúceho sexuálneho života.

Zisťujeme o sebe, že vlastne závidíme televíznym a filmovým "modelom", ktorí, ako sa nám neraz zdá, si užívajú sex bez pocitu viny. Niektorí z nás unikajú do sveta fantázie romantických románov a nekonečných primitívnych seriálov alebo horšie, pornografických videí, aby sa stali divákmi temného a osamelého života, od ktorého sme boli už oslobodení. Táto dilema je obzvlášť ťažká pre tých z nás, ktorí si nesieme spomienky na uspokojivý sexuálny život pred obrátením.

Hoci sekulárny svet otvoril obálku sexuálneho bádania až do extrémov, my ako cirkev sme zas boli okradnutí o naše dedičstvo v Kristovi. Nedostatok správnej interpretácie skutočného Božieho zámeru pre manželstvo podľa Písma zabraňuje prežívaniu vzájomne uspokojivej intimity a dôvernosti s naším partnerom.

Na kazateľniciach máme príliš málo odvážlivcov, ktorí by nás povzbudili, aby sme si pýtali  naspäť to, čo nám bolo ukradnuté. Veľa kázania, ktoré sa dotýka sexuálnej otázky, zdôrazňuje jeho hriešnu stránku. A málo, ak vôbec nejaké, pripomína radosť zo sexu, ktorý Boh posvätil.


Nový pohľad na biblické pravdy spojené s naším zdravím

Našťastie, nová generácia duchovných vodcov sa venuje sexuálne zlomeným a učí mladých dospelých Božej predstave na začiatku ich manželstiev. Žijeme v dobe zaplavenej rozvodmi, neverou, smilstvom, sexuálne prenosnými chorobami a pornografiou.

Avšak Boh dal úžasné prisľúbenia vo svojom Slove všetkým, ktorí Ho počúvajú a sú oslobodení Jeho pravdou. A možno je pre nás prekvapením, že Biblia odhaľuje nádherné príklady radostí, ktoré by do našich životov malo priniesť správne sexuálne vyjadrenie.

Šalamúnova pieseň je nepochybne najrozsiahlejší a najdetailnejší biblický príklad krásy sexuálneho života, ustanoveného samým Bohom, aby sme ho žili.

Kniha Prísloví varuje pred cudzoložstvom, zatiaľ čo vyzdvihuje radosť z intimity vo vlastnom dome:

"Pi vodu z vlasnej studnice, tečúcu (vodu) z vlastnej studienky!...Nech patria iba tebe samému a okrem teba nikomu. Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa žene svojej mladosti! Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná, jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!" (Prís 5, 15, 17-19).

Táto pasáž obsahuje jednoduché pokyny, ako sa tešiť sexualite zdravým spôsobom. V Novom zákone Ježiš cituje z knihy Genezis časť, týkajúcu sa Božieho zámeru s manželstvom:

"Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" (Mk 10, 6-9).

Ježiš nám pripomína, že od úplného začiatku to bol Boží zámer, že muž a žena sa sexuálne spoja a stanú sa jedným telom, čo je stav, ktorý nastáva iba pri sexuálnom styku. Tento pud zjednotenia sa je taký silný, že muž opustí pohodlie svojho domova a všetko, čo mu je známe, aby začal nový život so svojou manželkou. Toto puto je také dôležité pre Boha, že prikázal, že žiadny človek ho nemôže rozdeliť.

Nepopierateľná pravda je, že Boh chce, aby sme zažívali úžasný a uspokojivý sex, je to Jeho nápad. Dodržiavaním určitých správnych hraníc môžeme mať život a manželstvá, ktoré uspokojujú nielen nás, ale sú potešením aj pre Toho, ktorý nás stvoril.

preklad: Marcela Hlubiková

Scott Farhart, M.D., (Autor, špecialista na gynekológiu a pôrodníctvo, pracuje od r.1989 v súkromnej ambulancii v San Antoniu)
(vybraté z knihy Intimate and Unashamed, (v slov. Dôverne a bez hanby,) apríl/máj 2004) http://www.spiritledwoman.com/display.php?id=8714