Pokúšali sme sa zistiť, čo vás/nás motivuje neustále sa učiť nové veci a ktoré znalosti sú v súčasnosti najviac vyhľa-dávané. Tiež nás zaujímalo, ako sú vnímané cirkevné školy. Aké sú skúsenosti s nimi nielen ohľadom klasického vzdeláva-nia, ale najmä možnosti získa-nia širšieho poznania Boha....

1. V čom pociťujete potrebu vzdelávať sa a prečo?

Najmä vo svojej profesii, čiže vo vede a v práci s ľuďmi, aby som si mohol lepšie plniť po-vinnosti vyplývajúce z mojej práce. Taktiež pociťujem potre-bu vzdelávať sa v histórii, psy-chológii, komunikácii medzi ľuďmi, v dejinách cirkvi a v tom, čo odo mňa očakáva Boh na zemi a ako môžem pomáhať iným ľuďom. Paľo, 34

Vzdelávanie je proces, ktorému sa môžete oddať na celý život. Používaním vzdelania začínate vlastne službu druhým. Alebo sa vzdelávate vo všeobecnej rovine, dozvedáte sa čosi nové. Vyberáte si informácie, ktoré si chcete osvojiť, a samotnou motiváciou môže byť vaše vnú-torné uspokojenie. „Dozvedel som sa niečo nové!“ Andrej, 34 rokov

Chcem sa vzdelávať v klasických disciplínach, ako napr. filozofia či história, ktoré sú dnes tak trochu zatláčané do úzadia inými „modernými“ vedami a odbormi na rôznych univerzitách. Tie sú síce orien-tované viac na prax, a teda okamžite využiteľné, ale nepri-nášajú človeku skutočne hod-notné poznanie. Martin, 21
Veľmi dobre by tejto spoločnos-ti prospelo vzdelávať sa v oblasti etiky – ako povinný predmet, v rámci telesnej vý-chovy dievčat – sebaobrana, čo je priam nevyhnutné v tejto dobe. Miroslava, 35

V duchovnej literatúre sa treba vzdelávať celý život. Okrem toho sa vzdelávam v jazykoch, nových technológiách a v bioe-tike. František, 40
Pociťujem intenzívnu potrebu sústavného vzdelávania sa v rôznych oblastiach – samo-zrejme, nové technológie, ďalej finančná gramotnosť, motivácia a sebamotivácia, všeobecný rozhľad a, samozrejme, aj lep-šie pochopenie mojej viery. Aďa, 36

V mnohých predmetoch, napr. histórii, vo filozofii, v estetike, teórii hudby, prírodných ve-dách... Preto, lebo doteraz som ich zanedbal. Daniel, 54
V oblasti cudzích jazykov, keď-že sme dnes dennodenne kon-frontovaní s globalizáciou. Zá-roveň považujem za potrebné vzdelávať sa v oblasti rozvoja osobnosti – komunikácia, ria-denie priori/time manažment, zvládanie krízových situácií a work-life balance. Tiež vidím ako potrebné vzdelávať mla-dých ľudí v oblasti zdravého životného štýlu, bioetiky, part-nerských vzťahov, manželské-ho života a výchovy detí. Mar-cel, 36

Momentálne realizujem vzdelá-vanie sa v teológii v rámci Uni-verzity tretieho veku a učím sa angličtinu. Chcela by som si ešte prehĺbiť znalosti v oblasti počítačovej gramotnosti. V mladosti sme mali veľmi ob-medzené možnosti vzdeláva-nia, a tak sa snažím dobiehať to, čo som zameškala v mladosti. Jana, 58

Vo svojom pracovnom odbore pre neustály tlak (vonkajší aj vnútorný) na neustále zvyšova-nie svojej odbornosti, v cudzích jazykoch , pretože chcem ro-zumieť a vedieť sa dohovoriť, keď cestujem, v čítaní Sv. pís-ma, pretože tu pociťujem u seba deficit. Petronela, 29

2. Mali ste možnosť navšte-vovať vy alebo vaše deti cir-kevnú školu? Hodnotíte to ako prínos alebo skôr na-opak, napr. v porovnaní so školami bez náboženského zamerania?

Nie, nenavštevovala som, moje deti nebudú navštevovať. Z hľadiska morálnych zásad a hodnôt to považujem za prí-nos, naopak, z hľadiska jedno-značného podávania niektorých tém a pohľadu na svet skôr ako škodu... Jana, 25

Cirkevnú školu navštevoval môj brat. Posledné 2 ročníky. Patril ku žiakom, ktorí v škole vyvá-dzali, tak ho rodičia „prehodili“ na inú (= cirkevnú) školu v domnienke, že mu to pomô-že. Nuž, ale keď si to povedia 3-4 rodičia a každý rodič svoje dieťa premiestni do cirkevnej školy, tak sa deti nájdu a robia zle tam... Niektorí rodičia si často myslia, že ich dieťa sa polepší, ak ho dajú do cirkevnej školy... No nie škola, ale rodič má dieťa vychovať. Monika, 22

Áno, mala som možnosť pre-stúpiť do cirkevnej školy, ale neurobila som to... Nemyslím, že by dané školy boli nejako duchovne obohacujúce... čo sa týka náboženského a duchovného vývinu žiakov, dopadlo to, žiaľ, veľmi často skôr naopak a deti to od nábo-ženstva odradilo. Nemyslím, že cirkevné školy nemajú zmysel... ale ich zmysel vidím pri tých školách, ktoré dokážu skĺbiť kvalitné vzdelanie a šírenie duchovných hodnôt...  Zuzana, 28

Chodila som do strednej cir-kevnej školy a doteraz oceňu-jem prístup a atmosféru. Cítila som sa jej súčasťou, fakt som to tam veľmi milovala. Aj z hľadiska poznatkov a výučby to bolo veľké plus, najmä v oblasti jazykov. Eva, 27

Chodila som do cirkevnej školy, a keďže som základy viery a náboženského vzdelania nedo-stala v rodine, bola pre mňa osobne cirkevná škola veľkým prínosom. Keď som začala skutočne hľadať Boha, mala som sa od čoho odraziť a aj teraz si často spomínam na to, čo sme rozoberali na hodinách náboženstva. Radka, 28

Deti nemám a čo sa týka školy, navštevovala som štátnu školu. Bola som vychovaná v inom režime a bola som vedená, že viera je niečo intímne. Nábo-ženské školy sa mi osobne nepáčia, po roku 1989 je to celé spolitizované a cirkev by sa mala starať o iné veci, a nie miešať sa do štátnych záleži-tostí. Miroslava, 35

Mal som možnosť 4 roky pra-covať v cirkevnej škole. Teraz pracujem v štátnej ZŠ. Kvalita učiteľského zboru v cirkevnej škole bola neporovnateľne lep-šia – odborne, profesionálne a hlavne morálne. Peter, 34

Ani moje deti nenavštevovali cirkevnú školu, ani ja. Od r. 1992 som učila v štátnej škole a myslím si, že v týchto školách sú veriaci učitelia aspoň takí potrební ako v cirkevných ško-lách. Jana, 58

Áno, prínos z pohľadu morálky a náboženstva. „Nevýhoda“ bola až po skončení štúdia a prechodom na UNI, do fakt tvrdej reality.... ružové okuliare museli ísť bokom. Veronika, 25

V časoch, keď som bol školo-povinný, vládol ešte totalitný režim, preto nebola možnosť študovať v cirkevnej škole. Zato univerzita, ktorú som neskôr navštevoval, sa hlásila ku kres-ťanským hodnotám. Bolo to poznať na vyučovaní, vyučujú-cich a celkovej atmosfére. 80 – 90 % študentov bolo veriacich, čo nám umožňovalo vedecky diskutovať na rôzne témy z kresťanského hľadiska. Štu-dentský život mimo univerzity sa niesol v kresťanskom duchu – vysokoškolské omše, stretká, púte, výlety, na intráku: ružen-ce, nočný pokoj, poriadok... Marcel, 36

Navštevovali všetky tri naše deti – aj základnú aj strednú školu, žiaľ, nemali sme dobré skúsenosti, možno preto, že škola sa iba rozbiehala.  Da-niel, 54

3. Ovplyvnilo tvoje štúdium v cirkevnej škole tvoj vzťah k Bohu? Ako?

Práca v cirkevnej škole ovplyv-nila môj vzťah k Bohu, pretože keď sa človek pohybuje medzi ľuďmi s vyzretou vierou, ani to inak nemôže byť. Kolegovia boli pre mňa úžasným vzorom. Najviac ma oslovilo, ako doká-že veriaci človek riešiť konflikty a nedorozumenia – bez hnevu, nenávisti, podrazov. Peter, 34

Nie som z veriacej rodiny, aj keď teraz už okrem otca cho-díme do kostola všetci. To, čo som v cirkevnej škole o Bohu počula, ostalo v mojom srdci, a keď dozrel čas, pomohlo mi to v hľadaní osobného vzťahu s Bohom ako mojím Otcom. Radka, 28

Určite áno.... Zároveň nás tam bolo viac, ktorí sme brali vieru vážne a snažili sme sa o rast. Marek, 24

Byť v cirkevnej škole mi poskyt-lo slobodu – mohla som sa správať, ako som chcela, pre-javovať vieru, diskutovať o nej bez toho, že by ma niekto od-sudzoval... Boli to rozumné dialógy, kde som sa naučila, že je správne a žiaduce pýtať sa, pochybovať a hľadať. Eva, 27

Počas študijných rokov v cir-kevnej škole sa formovali moje názory a som rada, že som sa mohla opierať o dobré zdroje. Mala som tam aj skvelý kolek-tív, založený na dôvere. An-drea, 29

Áno, ovplyvnilo, ak poznám viac Boha a všetko, čo stvoril, môžem viac milovať. Monika, 30