Modlitba za vnútorné uzdravenie

Jednou z ciest k vnútornému uzdraveniu je modlitba. V mod-litbe za vnútorné uzdravenie pozývame Ježiša, aby vstúpil do nášho života viac, dotýkal sa bolestivých miest v našej minulosti a liečil našu dušu. Je to modlitba osobná, mala by byť konkrétna, môžeme sa modliť vlastnými slovami, sú aj vytvorené modlitby. Ponúkame vám osnovu takejto modlitby, ktorej obsah doplníte podľa vlastných potrieb. Za vnútorné uzdravenie je potrebné modliť sa pravidelne a dlhodobo. Uzdravenie je proces. Počas tejto modlitby vám bude Boh ukazovať veci, ktoré ste zažili, ktoré vás zranili, alebo ľudí, ktorým ste neodpustili. Vyzna-nie hriechu a odpustenie sú ďalšími dôležitými krokmi.
Nájdite si na ňu aspoň 25 minút na mieste, kde nebudete ruše-ní, a vo svojom srdci hovorte ticho a úprimne k Ježišovi. Ne-jde o nejakú magickú formulku, ale o pozvanie Boha, aby nám odkryl rany v našom vnútri a uzdravil ich. Je to len pomôc-ka. Môžete použiť svoje vlastné slová. Dôležitá je úprimnosť. Možno niektoré ťažké veci, ktoré ste prežili, budú potrebo-vať viac modlitieb aj času. Ne-majme však strach. Boh vie, koľko znesieme a čo je pre nás najlepšie a kedy. Začať môže-me dnes. On nás tým proce-som prevedie.

(podľa p. E. Vella)
Modlitba

Pane, odovzdávam sa celá do Tvojich rúk. Viem, že Ty si bol pri mne v každom okamihu môjho života. Ty si ma vždy miloval, tešil si sa z môjho na-rodenia a túžiš ma požehná-vať...
Najprv Ťa prosím, oddeľ ma od mojich predkov, ich vplyvu a vecí, ktoré robili a neboli v sú-lade s Tvojou vôľou. Odpúšťam im (povedzte konkrétne veci). Odovzdávam Ti najmä svojich rodičov, prosím Ťa za nich, túžim im odpustiť z celého srd-ca (konkrétne veci). Ježišu, odovzdávam Ti svoju matku, náš vzťah i všetky zranenia, ktoré mi spôsobila, odpúšťam jej (konkrétne) a prosím Ťa, odpusť jej i Ty a priveď ju k sebe.
Ježišu, odovzdávam Ti a svoj-ho otca, náš vzťah i všetky zranenia, ktoré mi spôsobil, odpúšťam mu (konkrétne) a prosím Ťa, odpusť mu i Ty a priveď ho k sebe.
(pre vydaté) Pane Ježišu, odo-vzdávam Ti aj svojho manžela, náš vzťah i všetky zranenia, ktoré mi spôsobil, odpúšťam mu (konkrétne) a prosím Ťa, odpusť mu i Ty a priveď ho k sebe.
Prosím ťa, Ježišu, aby si prišiel do okamihu môjho počatia. Pane, ty vieš, či to bol okamih lásky a či som bola svojimi ro-dičmi žiadaná už od tohto oka-mihu. Pane, ja viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie.
Odovzdávam Ti, Pane, to ob-dobie, keď som bola v lone svojej matky. Ty vieš, čo pre-žívala ona, aké stresy a ťažkos-ti som prežívala. Prosím Ťa, uzdrav i tieto zranenia.
Prosím Ťa, uzdrav zranenie z pôrodu (konkrétne okolnosti), odovzdávam i tento čas do Tvojich rúk.
Pane, odovzdávam Ti prvých päť rokov svojho života. Prvé kroky, slová. Všetkých tých, ktorí ma obklopovali, a najmä mojich rodičov. Ty ich poznáš a miluješ ich. Odpúšťam im všet-ko, čím mi ublížili (povedz Bohu konkrétne – napr. nedostatok času, tresty, bitie, neprítom-nosť, ľahostajnosť, výsmech...). Doplň, prosím, svojou láskou a prijatím všetko to, o čo som bola ukrátená.
Prosím Ťa, uzdrav i obdobie od mojich piatich rokov do pät-nástich. Odovzdávam Ti čas, keď som začala chodiť do ško-ly, všetky zranenia, ktoré mi spôsobili učitelia i spolužiaci, všetko neprijatie, všetko to, čo mi ublížilo. Odpúšťam všetkým (konkrétne vymenuj), ktorí mi v tomto období ublížili. Prosím Ťa o uzdravenie obdobia svojho dospievania (napr. že si neve-dela prijať sama seba, svoju postavu, hmotnosť, pleť, zdra-votný stav...), uzdrav moju se-xualitu, moje prijatie seba ako ženy.
Prosím Ťa, uzdrav i obdobie od mojich pätnástich rokov do dvadsiatich piatich. Odovzdá-vam Ti čas, keď som študovala, pripravovala sa na svoje povo-lanie, svoje priateľské i partner-ské vzťahy, manželstvo i deti. Odovzdávam Ti všetky zrane-nia, ktoré mi spôsobili priatelia, kolegovia, učitelia, rodinní prí-slušníci (povedz Bohu konkrét-ne, kto a ako Ti ublížil). Odo-vzdávam Ti všetky zranenia, ktoré som si spôsobila vlastnou chybou (napr. impulzívnosťou, prostorekosťou, naivitou... – povedz Bohu konkrétne, čo si najviac vyčítaš). Odpúšťam všetkým, ktorí mi v tomto ob-dobí ublížili, i sebe samej.
Pane, odovzdávam Ti i celé obdobie od dvadsaťpäť rokov doteraz i celú svoju budúc-nosť. Zverujem Ti všetky svoje ťažkosti, starosti, choroby, bo-lesti, sklamania. Odovzdávam Ti celú svoju rodinu i blízkych. Odpúšťam tým, ktorí mi ublížili, prosím Ťa, nemaj im to za zlé. Prosím Ťa, pomôž mi vymaniť sa z mojich zlozvykov, závislos-tí, strachov, úzkostí, z nedôvery voči Tebe. Odpusť mi, Pane. Pomôž aj mne, aby som odpus-tila sebe (konkrétne). Prosím Ťa, uzdrav moje emócie, city, myšlienky, uzdrav moje vzťahy s druhými ľuďmi i vzťah, ktorý mám sama k sebe. Prosím ťa, uzdrav moje vzťahy k Cirkvi/zboru, k ve-riacim ľuďom, odpúšťam im (konkrétne, napr. pokrytectvo, že mi nedokázali sprostredko-vať vieru, posudzovanie, oho-váranie...). Prosím Ťa, uzdrav i môj vzťah k Tebe, pomôž mi, aby som Ťa viac poznávala a nedala sa oklamať falošnými predstavami o Tebe.
Pane môj, odovzdávam Ti i čas svojej smrti. Prosím Ťa, uchráň ma od náhlej, násilnej a príliš skorej smrti, pomôž mi, aby som v čase svojej smrti bola pripravená na stretnutie s Tebou. Osloboď ma, prosím, od strachu zo smrti. Ďakujem Ti, Pane, za všetko čo si pre mňa urobil a čo pre mňa uro-bíš. Pomôž mi prijímať okol-nosti života a ľudí, ktorých mi posielaš do cesty takých, akí sú. Prosím, daj mi vytrvalosť vo viere.
Ďakujem Ti za Tvoju nekoneč-nú lásku a za to, že som pre Teba vzácna. Prosím ťa, daj sa mi ešte viac spoznať. Ty máš pre mňa jedinečný, na mieru šitý plán a ja sa túžim zveriť do Tvojej vôle. Nech sa stane Tvo-ja vôľa.
Amen.


(LD)
spracovane podľa:
T. Ivančič, Vnútorné oslobode-nia a uzdravenie, JAS;
www.modlitba.sk,
jezuiti.sk/blog/miroslavkuklasj

Niekedy je potrebné sa v mod-litbe zrieknuť vplyvov zlého ducha či požiadať o modlitbu za oslobodenie. Takýmto spô-sobom môže Boh odstrániť konkrétne zlé veci, ktoré máte vo svojom živote.

„V mene Ježiša Krista, skrze Jeho vzácnu  krv, skrze Otcovu lásku pre nás, skrze moc Du-cha Svätého, na príhovor všet-kých svätých v jednote s Cir-kvou sa zriekam každého zlého ducha vo mne alebo proti mne, zriekam sa (zlého ducha) pý-chy, hnevu, nečistoty... zriekam sa každého puta s čarodejníkmi a veštcami, zriekam sa každé-ho puta s okultizmom, so sata-nizmom a špiritizmom (astroló-giou, New Age, príp. konkrét-ne...), zriekam sa každej kliat-by, každého prekliatia, každého zlého pohľadu, zriekam sa kaž-dej negativity vo mne alebo proti mne, alebo proti mojej rodine, alebo proti môjmu zdra-viu, alebo proti môjmu majetku, alebo proti môjmu manželstvu a ja pozývam Teba, Ježišu Kriste, aby si sa stal mojím jediným Pánom, jediným Spasi-teľom, jediným Vykupiteľom. Amen.“

(podľa p. E. Vella)