Modli sa a počúvaj

Vidíte často na tvárach svo-jich blízkych (no možno i cudzích) smútok, strach, ne-pokoj? Všimli ste si v ich očiach tichú nevyslovenú prosbu? Má-te pocit, že ich niečo trápi? Ak áno, určite potrebujú pomoc. A možno aj tú vašu.
V takom prípade odporúčam dve najdôležitejšie veci: počú-vať a modliť sa. Kedysi som mala nepríjemný pocit z toho, že neviem druhým poradiť. Zdôverili sa mi so svojimi ťaž-kosťami a ja som nevedela, čo ďalej. Chápala som ich, súcitila s nimi, ale nevedela som im poradiť, čo s tým, čo majú ro-biť. Jednoducho, nebola som odborník na múdre reči. A stále ani nie som. Ale pochopila som, že niekedy je dôležitejšie počúvať, ako radiť. Ten druhý možno ani nečaká na radu či poučenie, len sa potrebuje vy-rozprávať. Veď ako sa hovorí: „Zdieľaná bolesť je polovičná bolesť a zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť.“
Už párkrát sa mi stalo, že som si nevedela s niečím rady. Trápila som sa, až som o tom napokon niekomu povedala. A akonáhle som to vyrozpráva-la, svitlo mi aj riešenie. „Jééj, ďakujem!“ Ten druhý len s úsmevom pokrčil plecia „Ne-máš za čo .“
Preto aj vás povzbudzujem, buďme ochotní zastaviť sa pri blížnom, ale naozaj sa ZA-STAVIŤ – zabudnúť na chvíľu na svoje vlastné starosti a radosti a byť tam len pre toho druhého. A počúvať, nielen jedným uchom dnu a druhým von, ale počúvať srdcom. Na-pokon, rozprávajúci vycíti, či dotyčného zaujíma to, čo hovo-rí, alebo len naoko počúva a myšlienkami je niekde inde.
Druhou veľmi dôležitou po-mocou je MODLITBA. Prosiť za druhého, za jeho vnútorné uzdravenie, za nádej a radosť pre jeho dušu. Veľa ľudí mi už povedalo, že v nejakom  kon-krétnom okamihu, v nejakej situácii cítili, že sa niekto za nich modlí. Prúdy milostí a pokoja, možno múdrosti a odvahy zaplavili ich vnútro a zvládli veci, ktoré by vlastnými silami nedokázali.
Na stretku sme mali taký zvyk, že sme si každý týždeň losovali svoje mená a kto si koho vytiahol, za toho sa na-sledujúci týždeň modlil. Za jeho konkrétne potreby, ktoré mu dotyčný povedal. Môžem po-tvrdiť, že to malo svoj zmysel a účinok.
Ak nemáte nikoho blízkeho, komu by ste sa mohli zdôveriť a poprosiť o modlitbu, alebo neviete, ako sa modliť, skúste navštíviť nejaké spoločenstvo, alebo sa zúčastniť kresťanskej akcie, ktorá je zameraná na modlitby, chvály a vnútorné uzdravenie.

V Bratislave fungujú už nie-koľko rokov tzv. stredy. Spolo-čenstvo pri Dóme sv. Martina organizuje každú stredu večer otvorené stretnutia, ktorých súčasťou sú chvály, svedectvá, prednášky, ale aj priestor na modlitby za druhých. Na stret-nutia môže prísť ktokoľvek – veriaci i neveriaci, členovia rôznych denominácii. (http://www.martindom.sk/profil.php?sub=64)

V Hlohovci Spoločenstvo Lachaj Roi organizuje raz do mesiaca modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie, sprevádzané chválami, čítaním Božieho slova a spevom. (http://studna.hcregion.sk/?docid=spolocenstvo)

Koinonia Ján Krstiteľ ponúka vo svete i na Slovensku projekt Dom modlitby. Je to miesto, kde sa ľudia raz do týždňa schádzajú k oslave Pána, k čítaniu Sv. Písma, spoločne sa modlia za konkrétne potreby a problémy, zdieľajú sa o tom, čo prežili. Domov modlitby je na Slovensku niekoľko: v mestách Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Trebišov a v ich okolitých ob-ciach (dokopy vyše tridsať).
(http://www.koinonia.sk/dom-modlitby/kontakt-dm.html)

V Košiciach pôsobí tiež Spo-ločenstvo sv. Michala Archanje-la. Ich služba spočíva predo-všetkým v modlitbe príhovoru za vnútorne uzdravenie i oslo-bodenie.
(http://www.svmichael.sk/index.htm)

Prajem hlboký zážitok zo živej, úprimnej modlitby a veľa vní-mavých ľudí okolo seba!

Jana Májeková