Dovolenka – zotavenie alebo obdobie krízy?

Dovolenka by mala byť tým najkrajším obdobím roka, av-šak pre mnohé manželské páry s ňou začína totálny stres. Od-lišné želania narážajú na seba, a tak sa nejeden partner cez dovolenku opýta: „Ako som si len mohla (mohol) tohto člove-ka zobrať. Zdá sa, že nemáme nič spoločné.“  Cez dovolenku sa rýchlejšie vyvíja ochota vy-skúšať si v uvoľnenej atmosfé-re niečo nové. Človek spozná-va nových ľudí bez každoden-ných starostí a stresu, a ak trávi voľný čas sám bez svojho manželského partnera, je prah k porušeniu vernosti hrozivo nízky. Akýmsi zvláštnym spô-sobom tu platia iné zákony. Majte sa na pozore: dovolenka je obdobím krízy a nevery. Vezmite si, prosím tieto slová k srdcu a buďte vnímaví na prvé náznaky.
Kai vyrastal v rodičovskom do-me, v ktorom hral šport výz-namnú úlohu. Jeho najväčším prianím bolo ísť na aktívnu do-volenku, zatiaľ čo jeho manžel-ka Eva si počas prázdnin chce-la radšej oddýchnuť a čo naj-viac čítať. Eva rozprávala veľmi živo: Spomínam si na mnohé lyžovačky, na ktorých došlo viac než raz ku konfliktu. Kai vedel lyžovať od malička, kým ja som sa naučila lyžovať až v osemnástich. Po jednom ťaž-kom páde ma neustále sprevá-dzal strach. Preto sa Kai podu-jal na úlohu učiteľa lyžovania. Chcel mi vlastne iba pomôcť, aby som si vylepšila lyžiarsky štýl, avšak ja som sa nedoká-zala s jeho konštruktívnou kriti-kou správne vyrovnať. Iné to bolo s jeho priateľom, ktorý ma niekedy vzal pod svoje ochran-né krídla. Jeho usmernenia som dokázala dobre prijať, pre-tože sa mi zdal svojím prístu-pom láskavejší a akosi sme sa spolu aj viac nasmiali. Niekedy som spozorovala, že si zahrá-vam s ohňom. Keď človek na-trafí na rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí robia niečo s rovnakým nadšením, môže sa manželstvo ocitnúť v nebez-pečenstve.
Anna a Martin spolu dobre vy-chádzajú, ale čas dovolenky je pre nich vždy časom krízy. An-na by najradšej nikde necesto-vala, zatiaľ čo Martin už od posledného dňa dovolenky trpí túžbou po diaľkach. Preto ho Anna minulý rok poslala s deťmi samého. Martin zažil toho síce počas putovania z jednej turistickej ubytovne do druhej veľa, ale šťastný nebol. Riešením ich krízy bolo zaob-starať si obytný príves. Anna tak neustále ťahala za sebou dom, ktorý  útulne zariadila, mohla variť to, na čo mala chuť, nemusela neustále baliť kufre a začínala si pomaličky dovolenku vychutnávať. Strie-dali poznávacie dovolenky s dovolenkami pri mori a niekedy jazdili s nimi do rov-nakého kempingu dokonca aj ich najlepší priatelia.
Ako sa Vám ako manželskému páru darí počas dovolenky?
Ak máte neustále ťažkosti ako si vychutnávať spoločný čas, mali by ste vyhodnotiť konflikt-né body poslednej dovolenky. Kto koho preťažoval, nebral vážne či zraňoval? Pokúste sa prísť tomu na koreň. Poproste  o odpustenie a snažte sa zmie-riť. A potom nech každý napíše zoznam toho, čo od dovolenky očakáva: zotavenie, kultúrne podujatia, športové aktivity, slnko, horúčavu alebo skôr mierne teploty, hory či more?
Vzápätí by ste si mali pohovoriť o návrhoch a pokúsiť sa nájsť kompromis. Možno by ste mali dovolenku rozdeliť na dve časti: najprv jeden týždeň kultúra a potom zotavenie. Alebo jeden rok vzdelávanie, druhý rok zo-tavenie. Chcela by som len upozorniť na to, aby ste dovo-lenku netrávili príliš často odlú-čene. Voľný čas počas dovo-lenky skrýva v sebe, žiaľ veľa pokušení, ktoré môžu ohroziť manželstvo.

Ute Horn
Úryvok z knihy Budem ti verná, Manželstvo, ktoré vydrží celý život preklad: M. Vondenová