Štýly učenia

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako získavame vedo-mosti? Už od malička sa učíme a je to pre nás prirodzené. Nie-ktoré veci sa učíme akoby sa-mozrejme a niektoré nás stoja veľa námahy. Podľa autorov Petra Honeyho a Alana Mum-forda z roku 1986 sa v spôsoboch učenia  môžeme rozdeliť zhruba do štyroch ka-tegórií – na aktívnych, premýš-ľajúcich, teoretikov a praktikov. Ako u všetkých typológií, je možné, že sa vám nepodarí stotožniť so všetkými znakmi alebo sa na vás budú hodiť viaceré. Vyberte si tie, ktoré u vás prevládajú – možno vás prekvapia niektoré opisy, ale môžu vám pomôcť lepšie zís-kavať vedomosti.
Či u vás prevláda ten či iný štýl učenia, sa dozviete  porovna-ním typov:
Aktivisti
Ich životné heslo znie približne takto: „Všetko chcem raz vy-skúšať!“ Milujú prítomnosť, radi sa nechávajú ovládať bezpros-trednými zážitkami, sú otvorení pre všetko nové a nie sú skep-tickí. Väčšinou najskôr kona-jú, potom zvažujú dôsledky. Dni majú naplnené aktivitou a problémy riešia metódou bra-instormingu. Hneď ako ich pre-jde vzrušenie z jednej aktivity, hľadajú ďalšiu. Nudí ich plnenie dlhodobých projektov. Sú to spoločenskí ľudia, ktorí neustá-le prichádzajú do styku s druhými, ale hlavne sa snažia sústrediť všetku aktivitu okolo seba.
Premýšľavci
Ich životné motto je: „Buď opatrný!“ Podstatné je pre nich poctivé zhromaždenie a analýza informácií. Zvažujú všetky možné pohľady a dôsledky, definitívne závery odkladajú na čo najneskôr. Na stretnutiach aj pri diskusiách si väčšinou sadajú dozadu, radi pozorujú druhých v akcii. Kým niečo povedia, počúvajú. Väč-šinou sú nevýrazní a šíria okolo seba trochu chladnú a nevzrušivú atmosféru. Pri aktivite je to vždy časťou šir-šieho obrazu zahŕňajúceho prítomnosť, minulosť, ich vlast-né pozorovania aj ostatných.
Teoretici
Ich životné heslo je: „Ak je to logické, je to dobré!“ Prijímajú a integrujú pozorovania do zlo-žitých, logicky zdôvodniteľných teórií. Nad problémami premýš-ľajú vertikálne, logicky, krok za krokom. Spájajú rôzne fakty do súdržných teórií, radi analyzujú a syntetizujú. Majú tendenciu k perfekcionizmu, neuspokoja sa, kým veci nie sú upravené a nezapadajú do racionálnej schémy. Veľmi radi zisťujú zá-kladné predpoklady, princípy, modely, teórie a systémovo myslia. Majú tendenciu sa od-ťahovať a uprednostňovať ra-cionálnu objektivitu pred všet-kým subjektívnym a nejednoznačným. Ich prístup k problémom je konzistentne logický. Takto sú nastavení a odmietajú všetko, čo s tým nie je v súlade. Uprednostňujú úplnú istotu a cítia sa nepoho-dlne pri subjektívnych úsud-koch, nadržiavaní jednej strane a nevhodných poznámkach.
Praktici
Myslia si: „Vždy musí existovať lepší spôsob! A ak to funguje, je to dobré!“ Veľmi radi skúšajú nápady, teórie a techniky, aby videli, či fungujú v praxi. Vyhľa-dávajú nové myšlienky a pri prvej príležitosti experimentujú s ich uplatnením. Problémy a príležitosti chápu ako výzvu. Sú ľuďmi, čo sa vracajú z manažérskych kurzov plní nových nápadov a chcú ich vyskúšať v praxi. Radi hýbu vecami, konajú rýchlo a s dôverou podľa nápadov, ktoré ich priťahujú. Bývajú ne-trpezliví pri otvorených disku-siách, kde sa dlho uvažuje. Sú to založením praktickí, konkrét-ni ľudia, radi robia praktické rozhodnutia a riešia problémy.
Učíme sa  niečo, čo sme predtým nevedeli, alebo sme schopní robiť niečo, čo sme predtým nedokázali, či niečo vieme robiť oveľa efek-tívnejšie ako doteraz. Asi ste sa našli v niektorom či vo viace-rých štýloch. Prajem vám veľa chuti pri objavovaní toho, ako vás Boh stvoril, a pri efektív-nom získavaní vedomostí spô-sobom, ktorý vám najviac sedí. Keď pochopíme seba v tejto oblasti, možno ľahšie dokáže-me pochopiť jedinečnosť iných – našich učiteľov alebo kole-gov, priateľov či partnerov. Do-konca začneme chápať aj naše deti a pomôžeme im, či im as-poň nesťažíme ich učenie spô-sobom, ktorý možno vyhovuje len nám, ale im nemusí.
(použité pracovné materiály z výcviku školiteľov kresťan-ského poradenstva BTC)

Monika Ginzeriová