Pomoc v smrteľnom nebezpečenstve

   V prvej kapitole Lukáša (Lk1,26-38) prebehne medzi mladou židovskou ženou Máriou a anjelom zvláštny rozhovor. Anjel jej hovorí, kým je a aký má Boh plán pre jej život. „Raduj sa, milosti plná, Pán je s tebou,“ čo znamená: „Raduj sa, milovaná Božia, si uprednostnená, privilegovaná, vyvolená, podporovaná Bohom, veľmi poctená. A Boh je s tebou.“ Alebo inými slovami: „Raduj sa, nádherná. Božia krása ťa robí nádhernou, nádhernou zvnútra aj zvonka.“ Niet divu, že Mária sa nad týmito slovami zarazí. Ale anjel pokračuje: „Neboj sa, Boh ťa veľmi miluje. Rozhodol sa ťa obdivne požehnať. Staneš sa matkou Božieho syna Ježiša. Skrze teba príde na svet záchrana. To je tvoje poslanie.“ „Ako sa to stane, veď ja nepoznám muža?“ pýta sa Mária. „Duch Svätý na teba zostúpi a moc Najvyššieho ťa zatieni!“

   Slová anjela sú adresované každej z nás. Hovorí nám tri veci. Sme milované Pánom, má pre nás veľkú úlohu a je pripravený preniknúť nás svojím Svätým Duchom. V Kristovi sme požehnané všetkým duchovným požehnaním, vyvolené Ním ešte pred stvorením sveta, určené prebývať v Jeho prítomnosti, sväté a nepoškvrnené v láske ako jeho adoptované dcéry, vykúpené skrze Jeho krv, ospravedlnené z každého hriechu, štedro zahrnuté Jeho milosťou, a poznáme tajomstvo Jeho vôle (Ef 1,3-10). Sme chrámom Jeho Ducha (1 Kor 6, 19) a zreničkou Jeho oka (Zach 2,12).

   A Jeho plán pre náš život? Tak ako Mária byť plné Ježiša a prinášať Ho tomuto svetu. Prinášať záchranu. Byť takými, akými nás Boh stvoril od počiatku. Ezer Kenegdo – pomocou v smrteľnom nebezpečenstve (Gen 2,18). S darmi, ktoré máme, s úsmevom, ktorý je neopakovateľný, so šarmom a príťažlivosťou, akú má len žena. Odzrkadľovať Božiu krásu našou krásou, hovoriť ňou každej bolesti a strachu: „Všetko bude v poriadku.“ Utierať slzy, prinavracať hodnotu, ukazovať na Svetlo, vnášať jemnosť a radosť. Prinášať život.

   Ale ako sa to stane? – často sa pýtame s Máriou. Necítim sa byť vyvolená, privilegovaná, obdarená, krásna zvnútra aj zvonka. Božie slovo o mne síce hovorí všetky tieto veci, ale realita je iná. Často si neverím, som bez práce, nemám manžela a ak ho mám, nie je, ako má byť, trpievam depresiami, môj život je šedý, mám strach...

   Ako teda môžem byť plodná, šťastná, požehnaná, ako môžem byť ja pomocou v smrteľnom nebezpečenstve?

   A rovnako ako Mária aj my potrebujeme nevyhnutne počuť tento úžasný prísľub: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni... Bohu nič nie je nemožné.“

   A vo chvíli, kedy vyslovíme svoje áno Božiemu slovu, nás prenikne Duch Boží a zatieni nás Jeho moc. V tej chvíli sa Jeho Slovo v nás stane realitou, hmatateľnou skutočnosťou, živou skúsenosťou! V tej chvíli sa v nás počne nový život, povstane nová nádej, na vlastnej koži prežijeme, že sme milované, krásne a nenahraditeľné.

   A keď sa budeme každodenne sýtiť Božím slovom, hovoriť Mu áno a volať na Ducha Svätého, táto skúsenosť v nás bude stále rásť. Duch Svätý nás naplní túžbou ponáhľať sa k iným a podeliť sa s nimi o ňu. Daruje nám zdravé sebavedomie a neochvejnú vieru v Boží pohľad na nás a Jeho plán pre naše životy. Bude z nás vyžarovať radosť z nového života a premieňať svet okolo nás.

   Uverme teda Jeho Slovu a dovoľme Duchu Svätému, aby nás prikryl a prenikol svojou mocnou prítomnosťou, aby nás každý deň presviedčal o svojej neopísateľnej láske a urobil z nás skutočnú pomoc v smrteľnom nebezpečenstve.

Petra Kentošová