NÁDEJ pre ľudí bez domova

   Bezdomovcom môže byť ktokoľvek. Muž, žena, dieťa, celé rodiny, mladý, starý, chorý, zdravý, zamestnaný, nezamestnaný, závislý alebo abstinent, bývalý väzeň, týraná žena či mladík z detského domova. Jednotný opis neexistuje. Táto skupina zahŕňa tak žobráka a povaľujúceho sa opilca, ako aj predavača Nota bene či slušne upravených pánov a panie... (Beňová, N.: Bezdomovci – ľudia ako my, 2008, s. 12).

 

   Podľa odhadov mestskej polície žije na území mesta Zvolen 60 až 80 bezdomovcov. V zime ich počet v meste narastá, pretože je tu pre nich ľahšie nájsť si úkryt a spôsob obživy. Vzhľadom na nepriazeň počasia a spôsobu života je táto skupina práve v zimnom období najviac ohrozená. V snahe predísť úmrtiam z podchladenia a zamrznutiam zriadilo mesto Zvolen v roku 2006 nocľaháreň vo voľných priestoroch bytovky na Strážach, kde sa mohli bezdomovci zadarmo vyspať za podmienky, že nie sú pod vplyvom alkoholu. Nocľaháreň mesto zriadilo aj v nasledujúcich zimných mesiacoch roku 2006/2007 a 2007/2008.

 

Útulok Nádej

   Po odkúpení budovy v lete 2008 zriadil MsÚ Zvolen - odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny - útulok s denným pobytom ako platenú službu pre bezdomovcov.

   Platí sa 1x za mesiac za počet ubytovaných dní, maximálne 31 Eur (1 Euro na deň). Za tento poplatok ľudia bez domova dostanú ubytovanie na určitý čas, nevyhnutné ošatenie a obuv, podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie a žehlenie šatstva, prípravu stravy. Útulok poskytuje tiež sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť.

   Priestory útulku prešli pred jeho zriadením rekonštrukciou a úpravami. K dispozícii sú dva 3-izbové byty a dva 1-izbové byty rozdelené na mužskú a ženskú časť. Súčasťou priestorového vybavenia je aj kuchyňa, spoločenská miestnosť, sklad a kancelária pre personál a vedúceho.

   Celková kapacita útulku je 22 miest, 12 pre mužov a 10 pre ženy. Aktuálny stav k 1.8.2012 bol 11 mužov a 8 žien. Ocitli sa v situácii, v ktorej si nedokážu sami zabezpečiť naplnenie nutných základných životných potrieb. Stalo sa to ich vlastným alebo cudzím zavinením – často prišli o byt z dôvodu exekúcie alebo sa vrátili z výkonu väzby. Nemajú zdroje, vnútorné ani vonkajšie na to, aby sa bez pomoci dokázali posunúť ďalej. “Útulok Nádej je sociálnou záchrannou sieťou, aby človek neupadol ešte viac a jeho spoločenské vylúčenie sa neprehlbovalo“, vysvetľuje vedúci útulku Bc. Peter Zátroch, ktorý tu pracuje od roku 2009. „Poslaním útulku je mobilizovať vlastné vnútorné zdroje ľudí bez domova, aby našli spôsob, ako sa vrátiť do spoločnosti a aktívneho života, začať od začiatku, aj keď majú pocit, že sa im zrútil celý svet a neveria, že sa to ešte niekedy vráti do normálu.“

   V Útulku Nádej sa dbá o hygienu, udržiavanie poriadku v budove a jej okolí, o dodržiavanie systému prevádzky - bez požívania alkoholu a fajčenia, najmä však o budovanie sociálnych vzťahov - vedieť vychádzať s ľuďmi, ktorí nám nevyhovujú, majú iné názory a návyky, s ľuďmi, ktorých takpovediac „nemusíme". „Začali sme resocializačný program, ktorý bude trvať 24 mesiacov a jeho cieľom je klientov motivovať na zmenu v živote, pomôcť im nájsť si prácu a podmienky mimo útulku na samostatný a kvalitný život“, hovorí pán Zátroch.

   Pri poskytovaní sociálneho poradenstva a osobnej asistencie klientom spolupracujú so zamestnancami útulku terénni sociálni pracovníci a psychoterapeuti. Človek prechádzajúci procesom resocializácie absolvuje niekoľko postupných krokov. V ideálnom prípade by mali za sebou nasledovať tieto fázy:

 

   1. adaptačná fáza - počas prvých mesiacov pobytu v zariadení. Realizuje sa prostredníctvom aktívnej účasti klienta na programe daného resocializačného zariadenia, pričom sa starostlivosť zameriava na reedukáciu. V tejto fáze je snaha poskytnúť klientovi maximum informácií o celej komunite a jej princípoch. Klient má určeného svojho terapeuta.

   2. konfrontačná fáza - prebieha v ďalších mesiacoch a je zameraná na reguláciu jedinca (osobnostnú, vzťahovú, emočnú, vôľovú a postojovú). Klient si musí plniť svoje pracovné povinnosti v rámci zariadenia (4 hodiny denne v pracovných dňoch – úprava okolia, práca v záhradke, výroba spomienkových predmetov).

   Dôležitá je tu nielen práca s klientom, ale aj s jeho prípadným najbližším okolím, ktoré by mu mohlo pomôcť navrátiť sa do normálnej spoločnosti.

   3. rozhodujúca fáza - prebieha v tretej štvrtine pobytu. Obsahovo je zameraná na celkovú fyzickú a psychickú obnovu jedinca a dosiahnutie najvyššieho stupňa jeho pracovnej výkonnosti. Počas tejto fázy dochádza k pribúdaniu zodpovednosti klienta za seba samého, ale i za celú komunitu a za klientov v nižšej fáze. Klienti v tejto fáze zodpovedajú za kontrolu vecí novoprichádzajúcich klientov.

   4. prípravná fáza - prebieha počas poslednej (kontaktnej) etapy pobytu klienta v zariadení a v prvých týždňoch po jeho návrate do bežného života. Realizuje sa upevňovaním a posilňovaním pozitívnych návykov, klient sa zameriava na svoj život po odchode z resocializačného zariadenia, hľadá si zamestnanie.

 

Výzva o pomoc a podporu 

   Vzhľadom na to, že útulok poskytuje svojim klientom ošatenie a iné potrebné veci, pomôcť môžete tým, že mu venujete niečo zo svojich opotrebovaných, nepotrebných a zavadzajúcich vecí (odevy a obuv - najmä jesennú a zimnú, ponožky, spodnú bielizeň, uteráky, deky, knihy...)

   ...alebo môžete venovať niečo nové a potrebné pre osobnú hygienu (zubné kefky a pasty, mydlá, jednorazové pánske holiace strojčeky, pracie prostriedky, atď.)

   ...pre prípravu stravy v Útulku môžete darovať balené potraviny s dlhšou trvanlivosťou (cestoviny, ryža, strukoviny, konzervy, múka, olej, cukor, káva, sterilizovaná zelenina, kompóty...).

Balíčky môžete doniesť osobne na adresu: Stráž 282/1, Zvolen

alebo poslať poštou na adresu:

Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny - Útulok Nádej,

Mestský úrad Zvolen

Námestie Slobody 22

960 01 Zvolen

 

Všetky potrebné informácie o aktuálnom dianí v Útulku Nádej vo Zvolene, fotky, videá, tlačivá, kontakty a ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.utuloknadejzvolen.estranky.sk

Beata Michelčíková