Od stvorenia až po dnes

   Pri stvorení dal Boh ľudstvu autoritu, aby spravovalo zem. Umiestnil Adama a Evu do záhrady – do raja a povedal im: panujte a rozširujte túto záhradu, až pokým nezaplní celú zem. Túto autoritu mali ľudia používať v podriadenosti voči Bohu, pretože takto Boh vymedzil jej fungovanie. (Gn1,27-28)

   Keď Satan oklamal ženu a primäl oboch, aby jedli z ovocia zakázaného stromu, vzal ľudstvu túto na nich delegovanú autoritu, lepšie povedané – Adam s Evou mu ju cez hriech sami odovzdali, a tak umožnili Satanovi, aby prevzal autoritu nad zemou a začal vládnuť – avšak prostredníctvom ľudí.

   Keď prišiel Ježiš a bol pokúšaný na púšti, Satan mu oznámil, že kráľovstvá tohto sveta patria jemu a môže ich dať, komu chce. Ježiš to nepoprel. (Mt 4,8-10) Ale keď zomrel na kríži, bola tým naplnená požiadavka zákona, že odplatou za hriech je smrť (Rim 6,23) a tým prevzal naspäť autoritu od Satana a vrátil ju ľuďom, ktorí túto Kristovu obeť na kríži za svoje hriechy prijali – teda apoštolom a všetkým nasledovníkom Krista. Ich (a našou) úlohou je znova ju začať používať v súlade s Božou vôľou a ničiť Satanove štruktúry, moc a spôsob myslenia, ktorým za roky svojej vlády naplnil zem. 

   Úloha nás kresťanov je preto priniesť princípy Božieho kráľovstva do každej oblasti našej spoločnosti. To ale znamená, že kamkoľvek ako vyslanci Božieho kráľovstva prichádzame, vstupujeme automaticky na bojové pole. Aj v zamestnaní.

   Je dobré si to uvedomiť, pretože často sa stáva, (najmä pokiaľ sa v práci dostávate do kontaktu s prostredím či ľuďmi, ktorí sa zaoberajú čarodejníctvom, veštením, ľudovým liečiteľstvom, apod.), že prežívate nepríjemné pocity, frustráciu, úzkosť, možno strach či tlak. Je to spôsobené tým, že dochádza v duchovnej rovine ku stretu dvoch kráľovstiev – Božieho, (ktoré je vo vás) a Satanovho. Nemusí však nevyhnutne ísť o Satanove bašty (okultné prostredie), stačí, aby sa vo vašom zamestnaní klamalo, kradlo, podvádzalo, robili intrigy, korupcia či ohováralo, čo sú všetko prostriedky Satanovej vlády a jasne poukazujú na to, že dané územie je stále pod jeho autoritou a mocou. Ak teda vkročíte na takéto územie svojho pracoviska, vstupujete na územie nepriateľa, a preto vaša pohoda v práci nemusí byť taká, akú by ste si želali mať a akú by ste od dobrého zamestnania očakávali. Prežívate sklamanie, nepohodu, často meníte zamestnania, cítite sa ubití a rozmýšľate, či je Boh naozaj dobrý.

   Uvedomenie si tohto duchovného boja, ktorý prebieha v neviditeľnej rovine, nám môže pomôcť pochopiť, čo a prečo sa deje a zaujať k tomu správny postoj, namiesto hľadania si nového pracovného miesta. (Samozrejme, sú situácie, keď je zmena zamestnania potrebná, ale o tom teraz neuvažujeme.) Vo všeobecnosti by sme ako kresťania nemali pred „náročným“ pracovným prostredím utekať, ale vedomí si svojho postavenia Božích detí, autority, ktorú nám Ježiš vo svojom mene znova získal, a Božieho poverenia – niesť svetlo na miesta, kde je temnota – by sme mali na naše pracovisko prinášať Božie kráľovstvo a naše pôsobenie tam vnímať nielen ako pracovný proces, ktorého cieľom je finančne byť zabezpečený, ale aj ako Božie poslanie.

   Ako to môžeme prakticky robiť? Poctivou zodpovednou prácou, čestnosťou, vľúdnosťou, spravodlivosťou, srdečnosťou, ochotou nezištne pomôcť, láskavosťou, úsmevom, pravdivosťou, oddelením sa od ohovárania kolegov, od kritizovania, ale namiesto toho treba žehnať, dobrorečiť a modliť sa za ľudí v práci, nech sú akíkoľvek.

   Nereálne?

   Ak v nás ako Božích znovuzrodených deťoch žije Duch Svätý, máme v Ježišovom mene autoritu, ktorú nám vybojoval na kríži a dal nám ju k dispozícii, aby sme v autorite mena Ježiš mohli víťaziť nad temnotou a poraziť ju. A dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán! (Flp 2,10) Ďalší biblický verš hovorí – Kam vkročí vaša noha, tam príde moje požehnanie. Teda aj do našej práce príde Božie požehnanie, len potrebujeme byť vytrvalí a verní a niesť na každé miesto Božie kráľovstvo a jeho princípy. Nie je to niečo, čo konám len v cirkvi či kostole. Kresťanom som 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s poslaním prinášať Božie kráľovstvo úplne všade – do rodiny, do školy, do zamestnania, do podnikania. Kráľovstvo Božie je väčšie než cirkev a zahŕňa každý aspekt spoločnosti. Ako na začiatku stvorenia – Boh chce, aby sa Jeho kráľovstvo rozšírilo do celého sveta. Začína sa v našom srdci, pokračuje v manželstve, v rodine, nasleduje v práci, v priateľstvách, vo financiách, vo všetkom, čo robíme, čoho sa dotýkame. Až kým Božia sláva nepokryje zem.

Ad de Bruin