O čo žiadajú európske matky

(Tlačové komuniké)

Brusel 3. mája 2011 – Európska delegácia Svetového hnutia matiek (MMMEurope), mimovládna organizácia založená v Bruseli, predkladá výsledky výskumu Postavenie matiek v Európe. Na základe dotazníkov od viac ako 11 000 matiek zo 16 európskych krajín prieskum poukazuje na to, ktoré skutočnosti života rodín sú znepokojujúce, aké sú priority a ťažkosti matiek a aké odporúčania navrhujú politickým činiteľom v záujme rodiny.

 

1. Matky chcú hovoriť vo vlastnom mene, samy za seba.

 

Hoci matky reprezentujú 76 % žien nad 18 rokov v Európe, len zriedkakedy bývajú uznané vládami za hovorkyne svojej skupiny s vlastnými a zreteľňe vymedzenými požiadavkami, ako aj s osobitnou úlohou a identitou. Ešte zriedkavejše majú príležtosť hovoriť o svojich prioritách a závažných politických témach, ktoré majú priamy dosah na ne i na ich rodiny.

 

 

2. Názorová zhoda v troch hlavných okruhoch:

Čas: Respondentky, ktoré sa na výskume zúčastnili, žiadajú vlády, aby prijali také opatrenia, ktoré im zaistia rovnováhu medzi profesionálnou a rodinnou prácou a pomôžu zvládať ju tak, že:

- na prvé miesto dajú čas potrebný na starostlivosť o deti (najprv o tie, ktoré sú ešte doma);

- navrhnú prispôsobivé riešenia opatery detí vrátane opatrovania v podnikoch a na miestach, kde matky pracujú;

- umožnia väčšiu pohyblivosť pracovného času, ktorý bude zladený s rozvrhom vyučovania a s obdobiami prázdnin detí; navrhnú viac možností práce na čiastočný úväzok; budú vyzdvihovať ústretové podniky voči rodinám «family friendly»; predĺžia trvanie materskej starostlivosti – po novom (bývalý pojem materskej dovolenky).

 

Možnosť voľby: Matky, ktoré odpovedali na otázky, žiadajú, aby bola ich rodičovská práca v domácnosti oficiálne viac ocenená, aby sa mohli o deti starať na plný alebo čiastočný úväzok. Želali by si väčšiu podporu a možnosť takej voľby, ktorá by bola ekonomicky prijateľná, vrátane rozhodnutia medzi umiestnením dieťaťa v zariadení alebo v rodine.

 

Ocenenie: Matky žiadajú, aby sa uznala dôležitosť práce vykonanej rodinou a úloha matky aj otca, ktorí sa o dieťa starajú a vychovávajú ho. Žiadajú, aby rodiny boli uzané za prvoradý zdroj pre celú spoločnosť i za základ spoločenskej súdržnosti.

 

Posolstvo matiek zákonodarcom:

V poslednej časti výskumu mali matky možnosť napísať politickým činiteľom posolstvo a zdôrazniť, aké sú ich potreby a odporúčania. Viac ako 72 %, teda viac ako 7 500 respondentiek toto posolstvo aj skutočne napísalo. Niekoľko príkladov:

   „Hoci demografické krivky dokazujú, že budúcnosť v značnej miere závisí od nášho potomstva, mať deti mi naháňa strach, akoby to bol dáky trest. Dnes umožním narodiť sa deťom, ktoré musia vychovávať iní. Materská dovolenka je prikrátka a miesta v jasliach sú často nedostupné. Rozvrh práce a školských povinností nie je zosúladený. A čo robiť s deťmi počas prázdnin, keď rodičia pracujú? Udeľte matkám rozumný štatút, aby ženy, ktoré si zvolia materstvo, nemuseli trpieť nadmernou únavou, preťažením a chudobou.“ – „Včleniť neplatenú rodinnú prácu do hrubého domáceho produktu. Výchova je tá najlepšia možná investícia.“ – „Poskytnite skutočnú finančnú pomoc rodičom, aby mohli tráviť čas so svojimi deťmi.“ – „Duševná rovnováha je základom pre budúce generácie.“ – „Uznajte, že sme matky, ženy, služobné, psychologičky – 15 hodín denne.“ – „Nepodpiľujte pod sebou konár, na ktorom sedíte.“ – „Pomôžte, aby sa otcovia stali zodpovednejšími za chod domácnosti.“ – „Ženy sa približujú rovnosti mužom v práci, keď však prídu domov, začína sa im ďalší pracovný deň.“ – „Umožnite rodičom mať obdobia bez práce takým spôsobom, aby tým neutrpela ich životná úroveň.“ – „Rodina je jednotka ekonomickej produkcie v spoločnosti.“ – „Buďte humánnejši a reálni, pokiaľ ide o ľudskú prácu.“ – „Umožnite nám rozvoj sebadôvery.“ – „Rodina je nosný pilier spoločnosti, chráňte ju.“ – „Prenášať starostlivosť o deti na iných je pomocou, je to však užitočné len z krátkodobej perspektívy.“ – „Umožnite, aby bola práca na polovičný úväzok novým spôsobom života žien – a to bez penále.“ – „Umožnite tým, ktorí nemajú záväzky, byť na materskej dovolenke – ponúknite im primeranú finančnú odmenu.“ – „REŠPEKTUJTE matky.“

 

3. Zosúladenie medzi matkami, ktorých práca je platená, a matkami v domácnosti

1. Protiklad medzi matkou v domácnosti a matkou, ktorá pracuje, je už prekonaný. Veľká väčšina matiek si želá oboje, môcť byť aktívnymi na trhu práce aj mať čas na deti, a to predovšetkým v predškolskom veku.

2. Preferencie matiek v časovom rozvrhu sa viažu na vek ich detí. Keď sú deti v predškolskom veku, veľká väčšina matiek dáva prednosť starostlivosti o deti na plný úväzok. Keď sú deti v školskom veku (6. až 8. rok), matky dávajú prednosť práci na čiastočný úväzok. Keď majú deti viac ako 18 rokov, želajú si pracovať na plný úväzok.

3. Dôležitým faktorom v rozvrhu matiek je počet detí v rodine. Želajú si mať najmenej dve či tri deti.

4. Matky v celej Európe vyjadrujú tie isté priority, pokiaľ ide o dobro rodiny. Zdôrazňujú potrebu zdravých vzťahov (bez násilia) a potrebu mať čas na potreby rodiny.

5. Matky vyjadrujú pocity frustrácie, pretože spoločnosťou nie sú uznávané za špecifickú skupinu, ktorá sa odlišuje od žien vo všeobecnosti – a ktorá má rozdielnu zodpovednosť i potreby.

6. Výskum poukazuje na skutočnosť, že matky sa považujú za dôležitý faktor sociálnej súdržnosti.

za slovenský výskum MUDr. Anna Habovštiaková-Kováčová
(Celú štúdiu nájdete na našej stránke www.miriam.sk v Čitárni.)