V skratke...

   Slovenčina rozlišuje ž a Ž – používa „žid“ na označenie náboženskej a „Žid“ etnickej príslušnosti. Sami Židia sa však takto medzi sebou nerozlišujú, je im to cudzie, pretože Židom je podľa židovského práva aj ten, kto neverí v Boha, ale má matku Židovku.
   K judaizmu sa hlásia Židia, ale mnohí z nich sa vôbec nehlásia k náboženskej tradícii. Judaizmus totiž neznamená len náboženstvo, ale omnoho viac – je to zároveň spôsob života, kultúra, spoločné dejiny a istá identita...

 

   SEKULÁRNY Žid (určite nie s malým „ž“) je taký Žid, ktorý má rodičov alebo aspoň matku Židovku (ak by mal len otca Žida, podľa židovského zákona nie je Žid), ale nehlási sa k židovskej náboženskej tradícii.

 

   ORTODOXNÝ Žid (alebo žid, ale všetci sú aj židmi, aj Židmi) je člen ortodoxného judaizmu. V sú-časnosti je judaizmus veľmi rozmanitý a v rámci veľkej skupiny reformovaných prúdov judaizmu (kam patrí aj konzervatívny, reformovaný a liberálny), tvoria ortodoxní židia najtradičnejšiu vrstvu. Lepšie bude toto názorné členenie:

   1. Rabínsky judaizmus (vznikal po roku 70 po Kr., pretrval do osvietenstva, do istej miery pretrváva dodnes):
   2. Tradičný judaizmus (taká podoba judaizmu ako pred osvietenstvom, dnes malé percento Židov; nesprávne býva označovaný ako ultra-ortodoxný judaizmus).
   3. Reformovaný judaizmus (tri hlavné prúdy – ortodoxný, konzervatívny a liberálny – zaužívané členenie v USA a anglicky hovoriacom svete; v našich pomeroch v strednej a vo východnej Európe je to neologický judaizmus, ktorý sa v Rakúsko-Uhorsku sformoval koncom 19. storočia ako reformovaný smer judaizmu).
   4. Sekulárny judaizmus (tiež má veľa foriem, má čoraz viac členov, hlásia sa k židovskej kultúre, dejinám, ale nie k viere a náboženskému učeniu).

 

   MESIÁNSKI Židia... Toto označenie je časté, ale problematické. Halachickí Židia (teda tí, ktorí spĺňajú kritériá podľa halachy – židovského práva – a majú buď matku Židovku, alebo formálne prestúpili na judaizmus) ich za Židov nepokladajú, pretože podľa halachy ten, kto prestúpi na iné náboženstvo, prestáva byť Židom (ale neprestáva ním byť, ak stratí vieru v Boha). Mesiánski Židia tým, že veria v Jeshuu (Ježiša), podľa väčšiny Židov prestávajú byť Židmi. Oni sami sa však za Židov pokladajú (rovnako ako niektorí kresťania, ktorí sa narodili ako Židia).

Lucia Hidvéghyová