06-12-16 20:00

Stvor vo mne srdce čisté

Silný dokument konferencie katolíckych biskupov USA, ktorý môže byť pomôckou pre všetkých, ktorí chcú riešiť pornografiu v našej spoločnosti.

 

Už samotný názov dokumentu vyjadruje v sebe túžbu človeka po čistom srdci, ktoré môže očistiť iba Boh. V tomto prípade je to citát zo známeho Dávidovho žalmu (Ž 51,12), v ktorom Dávid vyjadruje ľútosť pred Bohom po tom, čo sa nechal sa zviesť svojou žiadostivosťou po žene Betsabe (2Sam 11,1-27).

 

Dokument katolíckych biskupov USA reaguje na ťaživú situáciu v dnešnej spoločnosti, kde porno-priemysel zachytáva do svojich sietí veľkú časť populácie. Z etymológie slova pornografia sa dozvedáme, že pochádza z gréckych slov porné a grafein – čo znamená prostitútka a písať. Voľne teda preložené: popis života, zvykov a činností prostitútok. Pri snahe o definovanie pornografie môžeme uviesť, že je to „zobrazenie sexuálnej udalosti slovom, obrazom a zvukom, vytvoreným za účelom sexuálneho vzrušenia, náhradného uspokojenia a finančného zisku“.

 

Jedným z dôvodov, prečo biskupi USA dokument napísali, je povzbudenie a pomoc uzdraviť tých, ktorým pornografia ublížila a zároveň v ňom vyjadrili túžbu zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách, ktoré prináša vo svojej všadeprítomnosti.

 

„Erotické, presexualizované a pornografické obrázky sú v našej spoločnosti prítomné viac než kedykoľvek predtým. Bežne možno vidieť takéto obrázky v časopisoch a na sociálnych sieťach, pri nakupovaní online alebo v nákupných centrách, pri sledovaní filmov či televízie. Zvyčajná zábava sa stala mimoriadne sexualizovanou. Romány, ktoré boli v minulosti označované za erotické, sú dnes úplne všedné, nehovoriac o samostatnom žánri zjavne sexuálnych milostných románov.“

 

Dôsledky pornografie sú zjavné: rozklad manželstva – cudzoložstvo, žena sa stala objektom, „vecou“, domáce násilie, zneužívanie detí v detskej pornografii či nezákonné obchodovanie s bielym mäsom. „Môže tiež zahŕňať používanie antikoncepcie a potraty, pretože podporuje a dokonca ospevuje promiskuitu a pohľad na ľudskú sexualitu, ktorý je zbavený lásky a otvorenosti k novému životu.“

 

Katechizmus osvetľuje ďalšie dôsledky: „Pornografia uráža čistotu, lebo znetvoruje manželský úkon, ktorý je vzájomným intímnym darovaním manželov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa jej venujú (herci, obchodníci, diváci), pretože sa jeden stáva pre druhého predmetom nízkej rozkoše a nedovoleného zisku. Jedných i druhých ponára do ilúzie neskutočného sveta. Je ťažkým previnením.“

 

Dokument môže poslúžiť kňazom, zasväteným, rodičom, vychovávateľom a psychológom, aby spoluvytvárali kultúru čistoty. Iste je niekedy ľahšie pravdu o pornografii odhaliť, ako jej čeliť. Napriek tomu dokument dýcha „novosťou“ túžby človeka po čistom srdci a jeho uzdravení: „Kristus vykúpil ľudstvo a umožnil nám nielen plniť Božie zákony, ale aj žiť novým životom slobody v Duchu Svätom. V Ježišovi sú vykúpenie a uzdravenie ponúknuté každému človeku.“

 

br. Karol Baran, OFMCap

 

Použitá literatúra:

1. CHMELÍK, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita.

2. SCHNEIDER, H. J.: Kriminologie, s. 746. 

3. Podľa CHMELÍK, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál, 2003, s. 43.

4. Konferencia katolíckych biskupov USA: Stvor vo mne srdce čisté. Pastorálna reakcia na pornografiu; Bratislava; Minor; 2016; s. 7.20-21.13.18

5. KKC 2354


News archive