08-03-15 18:30

Vybrané pripomienky Ministerstiev k Stratégii

Prečítajte si.

GP SR

"Materiál systematicky nepopisuje, neanalyzuje a kriticky nehodnotí súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv. Nepoukazuje na najnaliehavejšie problémy a nenavrhuje ich riešenia."

 

MZ SR

"Dovoľujeme si upozorniť, že materiály uvedené ako prílohy k „Návrhu celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike“, majú závažné technické aj obsahové nedostatky. Uvádzaný právny a faktický stav nekorešponduje so skutočnosťou a to najmä v prílohe č. 8 „Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí“ v častiach označených ako „Oblasť zdravia“ a „Monitoring aktuálneho stavu v problematike ľudských práv LGTB ľudí na Slovensku.“ To isté platí aj o prílohe č. 2 „Východiskový materiál za oblasť práv starších osôb k celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v bode 4.4 „Starostlivosť“ a ďalších prílohách. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na skutočnosť, že vlastný materiál na prílohy žiadnym spôsobom neodkazuje, žiadame prílohy v celom rozsahu vypustiť. (K materiálu označenému ako „Prílohy“ )

 

MK SR

"Materiál zavádza neopodstatnené a bližšie nešpecifikované termíny „kultúra rodovo korektného jazyka“ a „jazyk ľudských práv“.

Na používanie takýchto pojmov neexistuje nijaké odborné zdôvodnenie".

"Ak majú prirodzené jazyky čeliť akémusi „nastoleniu kultúry rodovo korektného jazyka", možno v tom vidieť jedine úsilie o nekvalifikovaný a neodôvodnený zásah proti existujúcej jazykovej prirodzenosti, s ktorou ráta každý používateľ jazyka. Ide o vytváranie umelého problému, keďže takýto návrh nemá s prirodzeným jazykom nič spoločné a nevychádza zo spoločenskej potreby".

"Pokus o ideologickú manipuláciu s jazykom je zároveň v rozpore s § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, kde sa ustanovuje, že „Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný“. Slovenský jazyk má dostatok vyjadrovacích prostriedkov na to, aby sa v ňom náležite korektne a najmä odborne dalo vyjadrovať aj v oblasti ochrany ľudských práv.

 

MŠVVaŠ SR

"Na záver chceme zdôrazniť fakt, že ministerstvo školstva podľa § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem iného spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Z uvedeného dôvodu považujeme predmetné návrhy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti výchovy a vzdelávania za porušenie jeho kompetencií. A keďže ministerstvo školstva plní súčasne funkciu garanta zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese, zásadne nesúhlasí s tým, aby sa rodová ideológia a problematika LGBTI zaviedla do edukačného procesu na školách v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky považuje túto pripomienku za zásadnú". (odôvodnenie Príloha č. 8, východiskový materiál "Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí" ku kapitole 5.1 uvedeného dokumentu v časti textu označenom ako "Oblasť vzdelávania, poskytovania bezpečného prostredia pre mladých LGBTI ľudí na školách a médiá

 

"Uvedeným znením sa navrhuje nútená sexualizácia detí a mládeže štátnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami. Podľa nej má štát prostredníctvom výučby a výchovy rozrývať či rozkývať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu. Z odborného, medicínskeho, psychologického i pedagogického hľadiska je každé experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neetické a nemorálne. Platí to najmä v takej citlivej oblasti, ako je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné. Podľa odborníkov, ktorí sa podpísali pod Vyjadrenie a výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí, ide o experiment, ktorého „najväčším rizikom však je mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí“. (odôvodnenie k Príloha č. 8, východiskový materiál "Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí", ku kapitole 2. 1. Legislatíva, text označený ako "Oblasť vzdelávania")

 

- Ani jedna z týchto pripomienok Ministerstiev nebola akceptovaná, a teda sa ani nedostali do rozporového konania. MZV to zdôvodnilo tak, že pripomienky majú buď charakter komentáru alebo sa len vzťahujú na prílohy, ktoré majú informatívny charakter, a teda nie sú predmetom MPK. Ľudia by mali vedieť, ako hodnotia Stratégiu niektoré naše štátne inštitúcie, že sa s ňou tiež nestotožňujú a vzniesli závažné pripomienky, ktoré MZV úplne ignoruje.

 

Ďalšie pripomienky

Pripomienky MVO: www.vyveska.sk/podporte-hromadne-pripomienky-k-strategii-ochrany-a-podpory-ludskych-prav.html

- CBR: www.cbreurope.sk/peticialp.html

- FKI: www.peticia.sk/ludske-prava-2014/index.php

Stratégia otvára dvere k registrovaným partnerstvám, adopciám homosexuálnym párom, obmedzeniu práva na slobodu prejavu, zrušeniu preferenčného postavenia manželstva, šíreniu pro-potratovej ideológie, obmedzeniu rodičovských práv... je to "na mieru šitá zákazka" pre LGBTI lobistov a pro-potratový biznis.

 

V drvivej väčšine médií sa o Stratégii vzletne hovorí, vykresľuje sa v dobrom, pozitívnom svetle, aj samotná Stratégia obsahuje mnoho vznešených pojmov. Avšak to, čo sa pod nimi skrýva, je častokrát diametrálne odlišné. Táto Stratégia medzi pár dobrými úmyslami obsahuje množstvo sporných, až škodlivých vecí, ktoré negatívne ovplyvnia celé väčšinové obyvateľstvo.

 

V hlavnom materiáli pribudla v decembri 2014 úloha: „Podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva“ = zaviesť registrované partnerstvá Slovo „rovnakých“ bolo nakoniec po ďalších pripomienkach z materiálu vypustené.

 

Prílohy sú záväzné: "Prílohy stratégie predstavujú zásadné rámce pre tvorbu budúcich verejných politík v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam, rodovej rovnosti, predchádzania rasizmu a všetkým formám intolerancie a ochrany práv zraniteľných skupín. Zároveň sú aj vzdelávacím východiskom k jednotlivým ľudskoprávnym témam. Predstavujú návod pre ďalšie aktivity a ďalšiu tvorbu verejných politík."

 

Napr. v prílohe č. 4 sa dá dočítať, že výhrada vo svedomí nesmie viac negovať slobodný prístup ženy ku sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu – pod pojmom "zdravie" sa myslí sterilizácia a potrat, ako sa píše ďalej. V prílohe 6 sa informuje, že „by mali byť prijaté primerané opatrenia na všetkých stupňoch vzdelávania za účelom podporovania vzájomnej tolerancie a rešpektu na školách, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu“. Príloha č. 8 sa venuje LGBTI problematike. Diskrimináciou a trestným činom je odlišné zaobchádzanie s jedincami na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity v porovnaní s inými jedincami v porovnateľnej situácii. Porovnateľná situácia môže byť napr. aj adopcia detí. V prílohe č. 9 je označená ako problematická oblasť aj súčasné darovanie krvi. Toto prirodzene nie je prístupné všetkým bez rozdielu, pretože v prvom rade má chrániť príjemcu krvi. Stratégia žiada vypustiť takzvane "diskriminačnú" otázku, či mal kandidát na darcovstvo – muž za posledný rok pohlavný styk s mužom. Pritom už aj na Slovensku došlo k prípadu nakazenia mladého chlapca vírusom HIV pri krvnej transfúzii. Môže vláda uprednostniť tzv. „nediskrimináciu“ gay osôb pred zdravím a životom občanov?

 

Autorom 105-stranovej prílohy o LGBTI je Iniciatíva Inakosť s výkonným riaditeľom, p. Martinom Mackom.

 

Zloženie celého Výboru pre rodovú rovnosť je nevyvážené a nezodpovedá zastúpeniu a názorovému rozloženiu širokej verejnosti na Slovensku. Členovia výboru – po rozkliknutí: www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-rovnost/ Väčšina zástupcov O.Z. sú z LGBTI a pro-choice tábora (Možnosť voľby, EsFEM, Aspekt, Fenestra, Únia žien, ...)

 

Stratégia obsahuje tiež celú kapitolu o rodovej rovnosti – pričom pod rodovou rovnosťou sa nemyslí rovnosť mužov a žien, ale rovnosť všetkých rodov, ktorých je viac ako dva. Štedro sa bude financovať rodová ideológia, ktorá vedie k spochybneniu ľudskej identity – mužskej či ženskej. www.hlavnespravy.sk/rodova-ideologia-nas-uz-stala-viac-ako-referendum/536775

 

Proti gender ideológii svoje jasné stanovisko vyjadril aj pápež František:

Iný význam slova rod, ako sociálny konštrukt – ktorý si tiež nárokuje nad biologické pohlavie – definuje k 14.9.2013 Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, (s riaditeľkou Oľgou Pietruchovou) na svojej stránke: www.gender.gov.sk/?page_id=523

 

Odlišnú definíciu rodu a pohlavia definuje aj navrhovaná slovenská učebnica sexuálnej výchovy, ktorú už v roku 2007 vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (pod vedením opäť O. Pietruchovej), s plánom uviesť ju na základné školy.

www.rodicovstvo.sk/sexedu/Prac_listy_pre_ziakov_teoria.pdf

Znenie celej Stratégie: www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24253

- za prečítanie stojí napr. Príloha 9, odsek 5.1 až 5.4.

 

R. Ocilková – členka výboru pre rodovú rovnosť – o Stratégii hovorí:

- www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/strategia-ci-strategicka-tragedia

- www.cestaplus.sk/tema/mesiac/januar_2015/rozhovor-renata-ocilkova

- video R. Ocilkovej: Celoštátne stratégie RR a ĽP www.youtube.com/watch?v=emy86AW5Uyo

 

K Stratégii bolo vznesených, vrátane ministerských, 319 pripomienok, z toho 163 zásadných. 90 % zásadných pripomienok bolo odmietnutých.

 

Sme jednou z dvoch krajín EÚ, ktorá takúto Stratégiu prijala. Žiadna iná krajina, okrem Holandska stratégiu nemá.

 

Alternatívna stratégia – Ľudské práva pre všetkých www.fvo.sk 

Odborníkmi bola vytvorená alternatíva k Celoštátnej stratégii ĽP s názvom „Ľudské práva pre všetkých“ – obsahuje kapitoly: Ochrana života, ochrana a podpora rodiny, právo na vzdelanie, sociálne záležitosti, zdravotne postihnutí, životné prostredie, či práva seniorov... Ministrom bola doručená koncom decembra 2014.

 

Napriek všetkým námietkam, protestom, výhradám, neakceptovaným pripomienkam, ani nie dva týždne po referende, dňa 18. 2. 2015 vláda Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR schválila.


News archive