13-01-15 22:00

Zdôvodnenie referenda

Prečo ísť na referendum o rodine?

   Úspešné referendum postaví hrádzu proti prebiehajúcemu lobistickému tlaku na zásadné zmeny v oblasti manželstva a rodiny. Úspešné referendum nás ochráni pred snahami o:

   a.) zmenu chápania manželstva,

   b.) zmenu princípov uplatňovaných v systéme náhradnej starostlivosti a 

   c.) oslabenie rodičovskej právomoci v oblasti výchovy.

 

   Ad a.) Manželstvo zostane definované tak ako dnes, teda ako vzťah jedného muža a jednej ženy. Nebude možné zmeniť definíciu manželstva tak, ako sa to stalo napríklad vo Francúzku alebo Veľkej Británii a ďalších štátoch.

 

   Ad b.) Pri náhradnej starostlivosti sa bude naďalej prihliadať na najlepší záujem dieťaťa vyrastať v prostredí rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Bude zachovaný súčasný stav, a teda bude zachovaná postupnosť pri riešení jednotlivých prípadov, ktorá predpokladá ako nenahraditeľný ideál fungujúcu rodinu založenú manželstvom muža a ženy a ich detí. Všetky náhradné riešenia sa budú snažiť čo najviac priblížiť tomuto ideálu. Deti budú ochránené od adopcií homosexuálnym párom, akoby to bolo rovnocenné riešenie s adopciou manželom. Vo Veľkej Británii napríklad nesmú byť pri adopcii uprednostňované manželské páry pred homosexuálnymi pármi. Preto aj katolícke adopčné agentúry boli donútené ukončiť svoju činnosť.

 

   Ad c.) Zostane zachovaná primárna zodpovednosť rodičov za výchovu detí, tak ako je to teraz. Školy nebudú môcť nútiť deti zúčastniť sa nevhodnej sexuálnej výchovy, s ktorou by ony alebo ich rodičia nesúhlasili. Rodičia budú ochránení od väznenia za prípadné odmietnutie takejto výchovy pre ich deti. Napríklad z Nemecka už poznáme príklady uväznenia rodičov za odmietnutie nevhodnej sexuálnej výchovy.

 

   Referendum je veľmi silný právny nástroj. V prípade jeho úspechu nebude môcť žiadna zákonodarná moc (parlament) prekročiť mantinely stanovené v predmetných otázkach. Úspešné referendum bude znamenať, že na Slovensku nebude možné zmeniť aktuálny právny stav v predmetných otázkach 3 roky a po uplynutí tejto lehoty iba zmenou ústavy alebo ústavným zákonom.

   Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Focus zo septembra 2014 by drvivá väčšina obyvateľov odpovedala na referendové otázky kladne. Teda aj verejná mienka je na strane ochrany manželstva a rodiny. Avšak iba 45 % respondentov bolo odhodlaných ísť na referendum. Pre platné referendum je ale potrebná nadpolovičná účasť, teda vyše 50 %. Preto je nesmierne dôležité, aby sme na referendum išli a zúčastnili sa ho.    


News archive