01-03-14 09:10

Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku ohľadom rodovej rovnosti

Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku zídení na celoslovenskej porade v dňoch 15. a 16. októbra 2013 v Poprade ohľadom rodovej rovnosti vydali toto vyhlásenie:

 

a) konštatujeme, že:

• v poslednom čase sa pod nálepkou zrovnoprávnenia mužov a žien v celosvetovom meradle a už aj na Slovensku vedie politickými stratégiami a zákonnými opatreniami zápas o možnosť meniť pohlavnú identitu muža a ženy,

• boj feministických organizácií za viac rovnoprávnosti pre ženy je v skutočnosti bojom proti manželstvu, rodine a deťom, je to boj proti žene ako matke,

• pod rúškom rodovej rovnosti sa stále viac do verejného a politického života pretláča rodová ideológia (gender ideológia) s cieľom podriadiť právny poriadok rodovej rovnosti, urobiť ho nástrojom ľudských práv a prispôsobiť ho rozmanitosti spôsobov neprirodzeného sexuálneho života,

• problematika rodovej rovnosti sa má na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stať súčasťou školských vzdelávacích programov;

 

b) uznávame, že:

• kresťanstvom ovplyvnená európska a slovenská kultúra sa zakladá na rodine a mravných normách, ktoré umožňujú existenciu rodiny a vyžadujú od jednotlivca v manželstve správať sa zodpovedne a verne,

• rodina je z Božieho ustanovenia založená na manželstve muža a ženy a prijatie rodovej rovnosti popiera pravdu Božieho zákona: „Ako muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27),

• kresťanskí rodičia prijímajú dieťa ako Boží dar, a preto sú povinní vychovať dieťa tak, aby sa stalo osobou schopnou milovať a úspešne žiť; táto povinnosť je zároveň ich prirodzeným právom;

 

c) žiadame:

• aby sa zastavila sexualizácia škôl prostredníctvom brožúr, leporel a programov financovaných z verejných zdrojov a uvádzajúcich deti a žiakov do homosexuality s návodmi, ako rozpoznať svoju sexuálnu orientáciu, ako vytvoriť sexualite naklonenú atmosféru akceptujúcu spolužitie osôb rovnakého pohlavia,

• aby sa sexuálna etika, ktorá kladie homosexualitu, bisexualitu, transsexualitu a transgender na jednu úroveň s heterosexualitou, nestala súčasťou školských vzdelávacích programov,

• aby sa ukončila štátna podpora gender ideológie a namiesto nej aby štát venoval viac pozornosti prorodinnej politike.


News archive