03-03-12 11:30

Európska aliancia za voľnú nedeľu vyhlásila 4. marec 2012 za Európsky deň za nedeľu bez práce

Tlačová správa

 

Bratislava, 28.02.2012

 

Aj v čase hospodárskej a finančnej krízy potrebujú mať ľudia čas na odpočinok. Ekonomika tu nie je na to, aby človeka zotročovala, ale aby mu slúžila.

 

Sme presvedčení, že všetci občania Európskej únie majú právo na spravodlivú mzdu a dôstojný pracovný čas vylučujúci prácu vo sviatky a nedele. Vo sviatky a nedele by preto mali byť v prevádzke iba nevyhnutné základné služby.

 

Legislatíva a prax EÚ dnes musia viac chrániť zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť každého človeka a mali by lepšie napomáhať zladeniu zamestnania a života rodiny.

 

Aliancia za nedeľu, Slovensko o. z. vyzýva, aby sme tento deň prednostne strávili v kruhu svojich najmilších – v našich rodinách. Porozprávajme sa spoločne o tom, čo jednotlivcom i celej spoločnosti prináša jeden spoločný voľný deň v týždni.

 

Upozorňujeme, že ekonomický tlak, ktorý je vytváraný najmä na menších zamestnávateľov, či už v obchode alebo napr. stavebníctve vedie k rušeniu pracovných miest a tým zvyšovaniu chudoby. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, cirkevné spoločenstvá, cirkvi a náboženské spoločnosti, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku, aby od nedele 4. marca 2012 prijali predsavzatie, že nebudú počas sviatočných dní nakupovať.

 

Podobne nech podnikatelia svojou podporou vyjadria, že nebudú bez primeraného dôvodu požadovať od svojich zamestnancov prácu v nedeľu a vo sviatok. Sme presvedčení, že zamestnanci môžu podávať spoľahlivo a dlhodobo dobrý výkon, iba ak budú žiť v spokojnej a v harmónii voľného času žijúcej rodine aspoň jeden deň v týždni.

 

Mgr. Anton Čulen,                                                                      Peter Novoveský

Predseda AZN.                                                                           Podpredseda AZN.

 

Mob: 0902 711 487                                                                            www.azn.nawebe.net


News archive