04-09-11 21:00

„Rozoznávať znamenia čias“

Letná univerzita v nemeckom Reute

 

   Letná akadémia Európskej aliancie katolíckych žien Andante, ktorá sa konala v dňoch 24.-28. 8. v Centre Maximiliána Kolbeho v Reute, sa niesla v duchu slov Jána XXIII.: “Rozpoznávajme znamenia čias”. Jedným z nich je vstup ženy do verejného života (Pacem in Terris, AAS 55, 267) a povinnosť ženy konkrétne sa angažovať v Cirkvi i v spoločnosti. Po pustošení ideológií nacizmu, komunizmu i liberalizmu v mnohých oblastiach Európy je Boh zdanlivo „mŕtvy“. Na druhej strane, fundamentalistické prúdy rôznych vierovyznaní ohrozujú slobodu viery. Výzvou čias je nová evanjelizácia s takými formami šírenia duchovnosti, v ktorých čakajú na ženy osobitné úlohy.
   V Reute sa zišlo osemdesiat žien zo 14 krajín Európy. V impozantnom komplexe františkánskeho kláštora uvažovali nad rôznymi formami ženskej spirituality v dejinách, v súčasnosti i v budúcnosti a získavali inšpirácie pre vlastné hnutia i prax.
   „Má biblický Boh rád ženy?“ pozoruhodnou provokáciou otvorila odborný program francúzska teologička Anne Soupa, šéfredaktorka Biblie v edícii Cerf. Ilustrovala skúsenosťou nadobudnutú potrebu vykladať Bibliu komplementárne, optikou ženy. „Boh Biblie osobitne rád pôsobí cez ženy v krajnej núdzi, hoc sú aj poznačené hriechom. Dvíha ich, ak mu prejavia dôveru, ak sú pokorné (Tamara, Rachab, Mária Magdaléna) a volajú o pomoc (Ester, Rút), lebo utláčaných miluje osobitnou láskou”. Dominikánka Aurélia Spendel z Nemecka poukázala na tri ženy minulosti a ich prínos v mystickom, politickom i charitatívnom rozmere (Mária z Nazaretu, Katarína Sienská, Dorothee Sölle). Osobitne vyzdvihla úlohu súčasných nových foriem médií. Nemecká teologička Barbara Baumann zdôraznila rozdielnosti medzi ženami a priblížila pojmy autorita a moc. Tina Beattie, anglická profesorka na Londýnskej univerzite a matka štyroch detí vyzvala prítomné, aby utvárali mosty zmierenia a nepodliehali odcudzovaniu sa v individualistickom svete.
   Workshopy akadémie boli príležitosťou zažiť duchovnú skúsenosť v nových i klasických formách: rozjímania, meditatívne a kreatívne stvárnenia tém, tance a spevy, púť po miestach bohatej františkánskej tradície, lukostreľba s duchovným vnímaním i záhradný „Labyrint zmyslov“ zriadený pre tichú meditáciu. Na záver bolo nedeľné slávenie liturgie, do ktorého sa ženy aktívne zapojili svojimi nápadmi. Medzinárodný rozmer podujatia a zosieťovanie 22 katolíckych zväzov urobili túto ponuku ďalšieho vzdelávania veľmi atraktívnou. Simultánna komunikácia v troch jazykoch (v nemčine, angličtine, francúzštine), srdečné prepojenie viacerých generácií a kultúr bolo napriek nerovnostiam i mnohorakosti životných situácií žien veľmi obohacujúce. Hlbším poznávaním Písma a životom podľa neho môžeme priťahovať okolie k plnšiemu duchovnému životu.


Reute, 28. August 2011

MUDr. Anna Kováčová

 

(Pripájam úryvok “Ja František” – ktorý hovorí rovnako o “znameniach čias”.)

 


Carlo Caretto: „Ja František“

 

   Viackrát som sa pýtal, ako je to možné, že napriek takým podivuhodným postavám ako Klára, Katarína, Terézia, vy v Cirkvi ste ostali takí antifeministi. Áno, musím to povedať ja, František: zostali ste antifeministi. Nemôžem to pochopiť. Akýkoľvek muž ženu predíde iba preto, že je muž. Nezdá sa vám to prehnané? Človek by povedal, že nemáte prorockého ducha a že nehlásate pravdu. Predovšetkým však, že žijete stále v minulosti. Minulosť je minulosť, a tá sa nevráti. Dvetisíc rokov bolo treba, aby Evanjelium začalo vnikať do tvrdých hláv mužov.
   Teraz sa však konečne niečo deje. Koncil bol jedinečným medzníkom premeny moderného sveta a odstránil všetky nánosy zaťažujúce Cirkev. Čítajte pozorne a uvidíte tie rozdiely medzi Starým a Novým zákonom. Právna moc starých je vystriedaná láskou, ktorá si dobýja srdcia. Aj pre ženy prišlo čosi nové. Pozornejšie čítajte. Otvorte oči, viďte znamenia časov a presvedčte sa, aké nebezpečenstvo vám hrozí, ak zostanete hluchí ku skutočnosti, ktorá od istého času klope na dvere.
   Ak Ježiš hovorí, choďte a spravte učeníkmi všetky národy, nemôže sa stať, aby to muž počul jedným spôsobom a žena druhým. A ak muž dozrie a prevezme zodpovednosť, to neznamená, že žena sa má len starať o útulky alebo variť v seminároch v službe pánov mužov.
   Ženy, nenapodobňujte mužov, ale buďte tvorivé, pôvodné. Vo vašej ženskosti hľadajte pôvod toho, čo vás vyznačuje, čo je nezameniteľné - to chcel a stvoril sám Boh. Opakujte si pre seba každý deň: muž nie je žena. Myslím, že jestvuje na svete vzor pre vás, ženy, a to je Mária z Nazaretu. Vy, ženy, by ste mali v modlitbe vyťažiť z Máriinho tajomstva. Doteraz tu bolo priveľa sentimentalizmu a neužitočného triumfovania... A ešte poslednú vec. Nedajte sa viesť iba mužmi, pretože sú to muži. Ak sa však necháte nimi viesť, nech je to len preto, že sú svätí.


News archive