Sedem slepých uličiek, ktorými sa nikam nedostanem

1. Pýcha. Pýcha je najmä neprijatie toho, že všetko, čo máme a čím sme, máme len vďaka Bohu – nášmu tvorcovi. On vložil do nás dary, talenty, daroval vzťahy, hmotné zabezpečenie. Pýcha má aj iné známe mená – namyslenosť, nezdravé sebavedomie, povýšenosť, márnomyseľnosť, márnivosť, samoľúbosť, ješitnosť, nadutosť, vystatovačnosť, arogantnosť, drzosť, pohŕdavosť, urážlivosť, preceňovanie svojich schopností a síl. Z pýchy vyrastá posudzovanie druhého človeka, pohŕdanie ním, ohováranie, osočovanie.

 

2. Lakomstvo – chamtivosť, túžba mať to, čo nemá iný, alebo mať to, čo nepotrebujem. Je to neochota podeliť sa, lipnutie na hmotných i nehmotných veciach (človek je lakomý na poznatky, vedomosti, ktoré získal aj tak len z Božej milosti). Lakomstvo má aj modernejšie mená – milovanie prepychu, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, „šikovná“ krádež a úplatkárstvo.

 

3. Závisť – neschopnosť priať druhému rovnaké alebo väčšie dobro ako sebe samému, z čoho vyrastá nespokojnosť s kýmkoľvek a s čímkoľvek, aj so sebou samým. Sestra závisti je žiarlivosť.

 

4. Hnev. V psychológii sa popisuje ako silná afektívna reakcia na čokoľvek, čo je proti našej vôli a predstave. Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala. Hnev môže vyústiť do fyzického ubližovania i vraždy. S vnútorným neriešeným hnevom sa spája prežívanie pocitu krivdy.

 

5. Smilstvo – nezriadená (nerešpektujúca morálne normy) túžba, predstava alebo realizácia pohlavnej aktivity voči sebe a voči inému. Smilstvom je pohlavný život mimo manželstva, ale aj v manželstve s výhradným cieľom sebauspokojenia. Smilstvo je pravé meno pre predmanželský sex a voľné vzťahy bez akéhokoľvek záväzku.

 

6. Obžerstvo. Podstatou je nestriedmosť, to, čo nám malo byť na prospech a pre budovania nášho tela, nám pri prijímaní v neprimeranom množstve škodí. Radí sa sem prejedanie, maškrtenie a mrhanie jedlom. Je však ponímané aj širšie ako nesprávna nadmerná konzumácia alkoholu, cigariet, návykových látok, televízie a internetu či počítačových hier.

 

7. Lenivosť. Nečinnosť, vyhnutie sa aktivite, hľadanie najľahšieho riešenia (za každú cenu), únik, pasivita. Lenivosť môže zasiahnuť naše telo, nášho ducha aj našu dušu. Lenivosť môže spôsobiť neochotu vstúpiť do nových oblastí myslenia. Zabráni prijať novú, zrelšiu zodpovednosť, poznať samého seba. Vnútorný hlas nabáda, aby sme si vybrali ťažšiu cestu konania dobra, ktorá ale stojí viac námahy – preto nás lenivosť sladko nabáda: „Nechaj všetko tak, do ničoho sa nepúšťaj.“ Lenivosť v duchovnej oblasti, bez aktívnej lásky k Bohu a ľuďom vedie k apatii, smútku, potápa nás.

 

Dostali ste sa už niekedy do týchto slepých uličiek? Ja veľakrát. Nikam nevedú. Ale ja predsa chcem ísť ďalej! Musím zo slepej uličky mojím autom s menom ŽIVOT vycúvať. Neostáva mi teda iné, ako sa po 77.krát priznať k hriechu, oľutovať, ospravedlniť sa, zabojovať, ale hlavne prijať óóóóóbrovskú Božiu milosť, ktorá odpúšťa... a ZAČAŤ NANOVO PRÁVE DNES.

Eva Nipčová